۵:۰۳ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7طرح هاي تحقيقاتي

643 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 7 از 43

XML

مبلغ کل

نوع مطالعه

تاريخ ارسال

مجري

عنوان فارسي

کد طرح

امير  حيدريپروژه ساخت کيت ليپوپروتئين به روش الکتروفورز91
محمدحسن خادم انصاريساخت کيت الکتروفورز هموگلوبين از طريق ژل92
کاربرديحسن  نانبخش بررسي اثر بخشي مشارکت رابطين بهداشتي در ميزان آگاهي و عملکرد زنان 49-15 ساله شوهر دار از بهداشت خانواده در جمعيت تحت پوشش مرکز بهداشتي درماني جليلي اروميه93
محمد حسين  حسينيان بررسي جستجوگرانه شيوع عفونت ادراري در مهدکودک و مدارس آمادگي شهر اروميه94
 صمدزاده مقايسه ارزش تشخيص سونويورتروگرافي بارتروگراديورتروگرافي در تنگي هاي مجراي قدامي مردان در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان طالقاني اروميه95
رامين بهروزيان مطالعه آينده نگر کارآزمايي باليني اثرات Omeprazole و Ranitidin در بهبود زخم اثني عشر و ميزان جلوگيري از عود يک ساله آن با انتخاب تصادفي نمونه هاو يا به روش دوسوي کور96
رامين بهروزيان بررسي ميزان شيوع هپاتيت B در شهرهاي ماکو و اروميه و بررسي ريسک فاکتورهاي آن در سال 1374 97
حميد  اشرفيبررسي اپيدميولوژيک و علل حوادث عروقي مغز در سالهاي 75 -74 در مراکز آموزشي و درماني شهرستان اروميه98
محمدرضا شريعت زادهارزيابي دانش ، نگرش و مهارت مردم آذربايجان غربي در مورد ايدز99
علي  صادقيبررسي ميزان مقاومت دارويي نسبت به آنتي بيوتيک ها در ميکروارگانيزمهاي مولد مننژيت حاد باکتريال شهرستان اروميه بين سالهاي 75 و 76 با استفاده از روش کشت و آنتي بيوگرام100
تورج  رشيديبررسي مشخصات باليني و پاتولوژيک ضايعات پوستي مصدومين شيميايي در مرحله مزمن و تعيين عوارض ديررس پوستي حاصل از گازهاي شيميايي101
رامين بهروزيان عوامل موثر در خونريزي زخمهاي پپتيک102
محمدرضا  قلي زادهبررسي عيار آنتي بادي در اطفال زير 5 سال بر عليه پوليو ويروسهاي تيپ I ،II،III پس از سومين برنامه واکسيناسيون ايران در سال 1375 در سطح استان آذربايجان غربي 103
اكبر غرباليبرسسي آسيبهاي کروموزومي ناشي از پرتوگيري ، پرتوکاران بخشهاي راديولوژي استان آذربايجان غربي104
رحيم بقائيبررسي ميزان فراواني ، انواع و عوامل مساعد کننده سوختگي و عوارض ناشي از آن در شهر اروميه طي سال 75105

 
 By: Peyvandco.com