۴:۵۳ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7طرح هاي تحقيقاتي
 -

XML

مبلغ کل

نوع مطالعه

تاريخ ارسال

مجري

عنوان فارسي

کد طرح

5,400,000كاربردي1368/05/20فرخ   قوامبررسي اپيدميولوژيك هيستولوژيك و ايمونوهيستوشيميايي در تومورهاي بدخيم در استان آذربايجان غربي 1
1366/6/8علاءالدين  مهري بررسي ميزان R.H.D در بين دانش آموزان 15-6 سال 2
1,540كاربردي1366/7/1اسماعيل يوردشاهيان شناخت رفتارهاي بهداشتي و رويه هاي سنتي رايج در گسترش بهداشت در روستاها3
6901366/7/7محمد حسن خادم انصاري بررسي و تعيين مقدار نرمال هورمونهاي تيروئيد و محرك هورمون TSH در آذربايجان غربي 4
950كاربردي1366/7/20فيروز  صادقي سوره بررسي علل ميكروبي اسهالهاي حاد كودكان در اروميه 5
600بنيادي1367/4/11حسين  حيات غيبيجستجوي عامل ناتريورتيك دهليزي در قلب گاو ميش 6
9,000كاربردي1367/10/19  خشابي بررسي علل شكست شيردهي در مادران و اثرات مفيد متوكلوپراميد در جريان افزايش شير7
1367/10/27مه لقا  سميعيبررسي اميد و احساس درماندگي در افراديكه دچار قطع نخاع شده اند و مقايسه آنان با سير معلولين و افراد سالم در اروميه 8
1367/11/24عبدالخالق  جورابچيبررسي اثر تغذيه و انجام واكسيناسيون در روند رشد و تكامل و حفظ سلامتي شيرخواران و كودكان 9
2,300بنيادي - كاربردي1367/11/24منصور  قوامبررسي اضطراب و رفتار غذائي در بين دانشجويان 10
2,750كاربردي1368/12/25اسماعيل  يوردشاهيان بررسي مسائل و نوع گذران زندگي و بهداشت سالمندان 11
1368/11/26كوروس  قرباني نظاميبررسي يك بيماري ناشناخته ژنتيك در آذربايجان غربي نوعي ديسپلازي12
2,160كاربردي1368/2/27محمد  برخورداريبررسي ويژگيهاي اختلالات عادتي و رفتاري كودكان قبل و بعد از مدرسه 13
1,303كاربردي1368/4/3عبدالخالق  جورابچيبررسي علل ناكامي مادران در امر شيردهي از پستان در شهر اروميه 14
865كاربردي1368/8/16خديجه بيژنگي ويشه سرايبررسي شيوع اتومايكوزيس در بيماران مشكوك به اوتيت قارچي 15
640كاربردي1368/8/17محمد حسن خادم انصاريبررسي عوامل شيميايي و داروئي برروي آزمايشات حاملگي گراونيدكس و BHCD به طريق راديوايزوتوپ16
1,410كاربردي1368/1/31حميد  اصغرزادهو IDD و بررسي آن در استان آذربايجان غربي 17
752,140بنيادي1369/3/15فرهاد  محموديفربررسي اثر تزريق موضعي بلئومايسين سولفات در درمان زگيل هاي پوستي18
1,160كاربردي1369/3/21صديقه  زينليبررسي نحوه تغذيه مادران همراه كودكان بستري شده در بيمارستان شهيد قلي پور اروميه 19
1,200كاربردي1368/8/17محمد حسن  خادم انصاريبررسي مقدارهاي نرمال گلوكز - اوره كراتينين و آنزيم هاي كبدي در كودكان 12-0 ساله و تغييرات آن در بيماريها20
1,194كاربردي1369/3/21جواد  خشابيبررسي غلظت شيرهاي خشك تهيه شده توسط مادران 21
كاربردي1369/5/14علي  سيناكاربرد سونوگرافي در توده هاي شكمي كودكان 22
1,916كاربرديجواد خشابيبررسي ميزان شيوع و انواع آلودگي هاي انگلي در مدارس منطقه شهرستان اروميه 23
1,485كاربردي1370/4/14شاكر  سالاري بررسي وضعيت ايمن سازي دانش آموزان دبستاني و دبيرستاني شهر اروميه 24
1369/4/14روحيه  مهمانچيبررسي خدمات بهداشتي، درماني ارائه شده توسط پرستاران فارغ التحصيل شاغل در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي اروميه 25
1,097كاربردي1369/4/14امير عزيزيچگونگي ارائه خدمات پزشكي با نرم افزارهاي كامپيوتري 26
8,964كاربرديرقيه پوربنائيان بررسي ميزان آگاهي مادران در مورد واكسيناسيون كودكان زير 7 سال در دو درمانگاه شهر اروميه 27
1,810كاربردي1369/4/14زهره مشيري بررسي مرگ و مير در بيماران دياليزي28
1,844كاربرديمنوچهر اميريمقايسه اثرات درماني ORS با درمانهاي سنتي رايج در روستاها و بررسي آماري عوارض سرم درماني خوراكي در اثر استفاده نادرست29
1,750كاربردي1369/4/14ايرج  نيكبخش بررسي مسائل و مشكلات اجتماعي، اقتصادي كودكان خانواده هاي پرجمعيت در مقايسه با خانواده هاي كم جمعيت در مدارس اروميه 30
5,060كاربردي - بنيادي 1369/9/4حسين سپهريبررسي مسائل و مشكلات رواني و رفتاري آزادگان و خانواده آنان 31
1,450كاربرديمحمد باقر ستوده اردبيليبررسي اختلالات شنوائي در كودكان 12-4 ساله 32
2,605كاربردي1369/9/4محمدرضا  سعادت زاده بررسي انواع درماتوفيتوزيس در استان آذربايجان غربي 33
3,820بنياديجواد خشابي بررسي سطح ايمونوگلوبولينهاي مصدومين شيميايي و تغييرات طولاني مدت آهن34
3,525كاربرديمحمدرضا طراوتي بررسي حاملين سالم سالمونلائي در كارگران و متصديان مركز تهيه و توزيع و فروش35
3,525كاربردي1370/7/3مجيد شهبازي تهيه و تخليص آنتي ژنهاي محلول و آنتي ژن فيگوره كيست هيداتيك و استفاده آزمايشگاهي آن در منطقه آذربايجان غربي 36
كاربرديمجيد جعفررضائيبررسي ناباروريهاي درمان شده با استفاده از لقاح خارج بدن و انتقال جنين به داخل رحم 37
1,560بنيادي - كاربردي فرخ  قوامبررسي ميزان گلوتاتيون پراكسيد از خون در مبتلايان به انفاركتوس ميوكارد38
1,400كاربرديمنصور قوامبررسي تحقيقي بيماران رواني بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي اروميه در سال 136839
3,335كاربردياسماعيل  يوردشاهيان بررسي بنيادي و شكل يك باور فرهنگي نادرست بنام آل و ساير استرسهاي دوران حاملگي، زايمان و بعد از زايمان زنهاي روستاي آ.غ40
3,060كاربرديفرخ   قوامنقش مينيزيوم در ايجاد انفاركتوس ميوكارد در شهر اروميه 41
3,950كاربرديبراتعلي رضاپورقهرمانلوتعيين منحني هاي رشد استاندارد براي كودكان زير 6 سال42
6,469كاربردي1370/7/18مجيد  شهبازي بررسي تريكومونيازيس در زنان مراجعه كننده به مركز بهداشت و بيمارستان فاطمه (س)43
7,429كاربرديمجيد شهبازي بررسي آلودگيهاي انگل هاي دوره اي و ارتباط آن با تغييرات فاكتورهاي خوني در مدارس شهري اروميه 44
جواد دكتر جواد خشابي شيوع مايكوباكتريومهاي آپتيك در منطقه آذربايجان غربي 45
1,384كاربردي1371/4/7علاءالدين مهري بررسي ميزان تغييرات ليپوپروتئينها در انفاركتوس حاد ميوكارد و اندازه گيري آن در افراد سالم در اروميه46
82,200كاربرديعلاءالدين مهريبررسي ميزان شيوع پرفشاري و ريسك فاكتورهاي موثر در استان آذربايجان غربي 47
850كاربرديمحمد حسن خادم انصاري تعيين مقادير نرمال اندكسهاي خوني در شهرستان اروميه 48
3,767كاربرديحسن رفيعي لك بررسي نحوه زايمان و اثرات آن در مراجعين به زايشگاه حضرت فاطمه (س) در سال 137049
1,310كاربرديبراتعلي  رضاپورتعيين علل ترك تحصيل دانش آموزان شاهد استان آذربايجان غربي 50
540كاربرديرضا  پورعليبررسي آگاهي، بينش و عملكرد مادران نسبت به برنامه كنترل بيماريهاي اسهال 51
1,950سعيد ابراهيم زاده تعيين استاندارد رشد جسماني كودكان گروه سني 12-6 سال در اروميه 52
4,345كاربرديبراتعلي رضاپورقهرمانلوتعيين وضعيت بهداشت فردي دانش آموزان دختر مدارس راهنمائي روستاهاي شهرستان اروميه و عوامل موثر در آن 53
5,800بنيادي - كاربردياسماعيل يوردشاهيان بررسي و تصحيح و تطبيق موضوعي و علمي مطالب كتاب پزشكي مجمع الاطباء مدرسه نظاميه 54
1,155كاربرديفرخ   قوام بررسي تومورماركر CA125 در تومورهاي تخمدان بيماران شهرستان اروميه 55
1,500کاربرديحسن  يزدي زادهبررسي علل آمبلوپيا در کودکان شهر اروميه از بدو تولد تا سن 6 سالگي56
4,875کاربرديلطيف  قنديليدرمان سوختگي با پيوند پرده آمينيون57
بنيادينادر نادر پاشاپوربررسي گاستر و آنتريت حاد اطفال در سال 69 در اروميه58
527کاربردي- بنياديخالد  رضائي بوکانيبررسي فونکسيون ريه کارگران دخانيات اروميه با اسپيرومتري و مقايسه آن با اسپيرومتري افراد کنترل59
2,176علي  حسني افشار بررسي اثرات Over Masking، Masking بر روي امواج ABR و Corthical 60
1,710کاربرديحميده  محدثي بررسي ميزان شيوع علل و عوارض زودرس اقدام به ختم حاملگي در نيمه اول بارداري در مراجعين به بيمارستان 61
1,000کاربرديسشمس الدين شمسبررسي و تعيين انگيزه هاي شغلي پرستاران مرد و زن شاغل در واحدهاي تابعه 62
1,280کاربردي و بنيادي احمد  شهلابررسي آماري انواع تروماهاي مراجعه شده در بخش اورژانس بيمارستان طالقاني در مدت يکسال63
2,100جواد خشابيبررسي اثر آموزش يکي از نزديکان زن حامله در شيردهي 64
1,675کاربردي و بنيادينادر  پاشاپوربررسي تاثير آموزش در ميزان موفقيت در شيردهي در 6 ماه اول تولد در شهر اروميه65
200رامين  بهروزيانمقايسه پاراسنتز درماني با ديورتيک درماني در آسيت ماسيو66
2,224فرخ   قواممطالعه ميزان شيوع نازايي ناشي از سل دستگاه تناسلي در زنان مراجعه کننده به بيمارستان هاي زنان و زايمان اروميه67
6,000رامين بهروزيان بررسي ميزان عناصر کمياب و راديواکتيوتيه آبهاي استان و ارتباط آن با شيوع کانسرمري68
10,572علاءالدين مهريمطالعه باليني اثرات تجويز کلسيم در کاهش ريسک فشار خون القاء شده توسط حاملگي69
18,470علاءالدين مهريکنترل و درمان فشار خون بصورت کار آزمائي باليني70
1,403کاربردي و بنياديزهره سعيدي بختياري مقدمبررسي علل عدم استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري در حاملگي هاي ناخواسته زنان 71
4,160کاربردي شاكر  سالاري بررسي ميزان کارائي و عوارض احتمالي نوروپلانت به عنوان روش پيشگيري از حاملگي در مراکز بهداشتي و درماني شهرستان اروميه 72
3,250کاربردي و بنياديفرخ   قواممطالعه اپيدميولوژيک ، ريسک فاکتورهاي موثر و مشخصات پاتولوژيک و باليني سرطالن مري در استان آذربايجان غربي از سال 72-64 73
2,530کاربرديفرخ   قواماندازه گيري سطح سرمي و مايع پريتونتال CA125 در زنان مبتلا به آندومتريوز لگني در شهرستان اروميه74
2,810کاربرديفرخ  دکتر فرخ قوامبررسي ميزان C4-C3 سرم خون و مايع پريتونتال در زنان نازاي مبتلا به آندومتريوز لگني75
5,045کاربردي و بنياديحسين  سپهريبررسي ميزان شيوع افسردگي و اضطراب در بين دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 7376
علاءالدين مهريبررسي فلبوتومي بعنوان يک روش پيشگيري از بيماريهاي عروق کرونر77
علاءالدين مهريبررسي ميزان اثر بخشي فعاليت منظم بدني در کاهش فشار خون78
ابوالفتح لامعيتعيين ميزان عفونت با مايکوباکتريوم توبرکلوز در بين دانشجويان ورودي 7379
ابوالفتح لامعيبررسي ايمونوژنيسي و اثر حفاظتي واکسن هپاتيت B بر اساس تعيين سطح سرمي Anti HBS در اطفال زير 5 سال و بالغين جوان80
رامين بهروزيان بررسي ريسک فاکتورها و ميزان بروز سرطانهاي دستگاه گوارش در شهرستان اروميه از خرداد سال 74 تا خرداد 7581
شاكر سالاري ارزشيابي کيفيت خدمات بهداشتي ( مادر و کودک ) در روستاهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت استان آذربايجان غربي82
ابوالفتح لامعيواکنش توبرکولين و عوامل موثر بر آن در اطفال سنين قبل از ورود به مدرسه 83
کاربرديسعيد  قوام راده مطالعه غربالگري با آزمون سيتولوژي ادرار به منظور کشف احتمالي T.C.C در افراد بالاتر از 60 سال ساکن روستاي اصلي خانه هاي بهداشت شهرستان اروميه در سال 74-7384
ابوالفتح لامعيواکنش توبرکولين و عوامل موثر بر آن در اطفال زير 6 سال شهرستان اروميه85
علي  تقي زاده افشارارزش سونوگرافي مثانه و يا سيتولوژي در پيگيري بيماران با کانسر مثانه86
محمدرضا محمدي فلاحاثر کشش کاتتر مجرا در کاهش خونريزي بعد از TUR-P 87
ابوالفتح لامعيواکنش توبرکولين در پرستاران شاغل در مراکز آموزشي و درماني وابسته به د - ع - پ اروميه و بررسي عوامل موثر بر آن88
1,000کاربردي و بنياديفيروز  صادقي سورهمحيط کشت تغيير يافته هکيلو باکتر پيلوري89
نادر  پاشاپوربررسي رابطه ميزان کلسم سرم مادر با مقدار کلسيم سرم شيرخوار جهت جلوگيري ازتتاني ناشي از هيپوکالسمي در شيرخوار 90
امير  حيدريپروژه ساخت کيت ليپوپروتئين به روش الکتروفورز91
محمدحسن خادم انصاريساخت کيت الکتروفورز هموگلوبين از طريق ژل92
کاربرديحسن  نانبخش بررسي اثر بخشي مشارکت رابطين بهداشتي در ميزان آگاهي و عملکرد زنان 49-15 ساله شوهر دار از بهداشت خانواده در جمعيت تحت پوشش مرکز بهداشتي درماني جليلي اروميه93
محمد حسين  حسينيان بررسي جستجوگرانه شيوع عفونت ادراري در مهدکودک و مدارس آمادگي شهر اروميه94
 صمدزاده مقايسه ارزش تشخيص سونويورتروگرافي بارتروگراديورتروگرافي در تنگي هاي مجراي قدامي مردان در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان طالقاني اروميه95
رامين بهروزيان مطالعه آينده نگر کارآزمايي باليني اثرات Omeprazole و Ranitidin در بهبود زخم اثني عشر و ميزان جلوگيري از عود يک ساله آن با انتخاب تصادفي نمونه هاو يا به روش دوسوي کور96
رامين بهروزيان بررسي ميزان شيوع هپاتيت B در شهرهاي ماکو و اروميه و بررسي ريسک فاکتورهاي آن در سال 1374 97
حميد  اشرفيبررسي اپيدميولوژيک و علل حوادث عروقي مغز در سالهاي 75 -74 در مراکز آموزشي و درماني شهرستان اروميه98
محمدرضا شريعت زادهارزيابي دانش ، نگرش و مهارت مردم آذربايجان غربي در مورد ايدز99
علي  صادقيبررسي ميزان مقاومت دارويي نسبت به آنتي بيوتيک ها در ميکروارگانيزمهاي مولد مننژيت حاد باکتريال شهرستان اروميه بين سالهاي 75 و 76 با استفاده از روش کشت و آنتي بيوگرام100
تورج  رشيديبررسي مشخصات باليني و پاتولوژيک ضايعات پوستي مصدومين شيميايي در مرحله مزمن و تعيين عوارض ديررس پوستي حاصل از گازهاي شيميايي101
رامين بهروزيان عوامل موثر در خونريزي زخمهاي پپتيک102
محمدرضا  قلي زادهبررسي عيار آنتي بادي در اطفال زير 5 سال بر عليه پوليو ويروسهاي تيپ I ،II،III پس از سومين برنامه واکسيناسيون ايران در سال 1375 در سطح استان آذربايجان غربي 103
اكبر غرباليبرسسي آسيبهاي کروموزومي ناشي از پرتوگيري ، پرتوکاران بخشهاي راديولوژي استان آذربايجان غربي104
رحيم بقائيبررسي ميزان فراواني ، انواع و عوامل مساعد کننده سوختگي و عوارض ناشي از آن در شهر اروميه طي سال 75105
نورالدين شريفيبررسي ميزان شيوع آمبليوپي در دانش آموزان کودکستانها و مدارس ابتدايي شهرستان اروميه106
فيروز  قادريبررسي اثرات درماني داروي اورميانول و داروهاي ??آدرنرژيکي روي ترميم زخم در موشهاي رت ديابتيک107
اكبر  غرباليدوزيميري در آزمايشات توموگرافي کامپيوتري CT در بيمارستانهاي اروميه و تبريز108
عليرضا  ساعي فر بررسي تاثير آموزش در ميزان آگاهي و عملکرد بهداشتي متصديان و کارگران مراکز تهيه و فروش مواد غذايي در شهر اروميه109
رامين بهروزيانبررسي ميزان گاستريک متاپلازي و هليکوباکترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم دوازدهه و مقايسه آن با بيماران مبتلا به ديس پپسي بدون زخم در شهرستان اروميه110
فرخ  دبيريبررسي ماهيهاي بومي موجود در آبگيرهاي حاشيه رودخانه ارس از نظر توان لاروخواري و ساير پارامترهاي زيستي به منظور مبارزه بيولوژيک با آنوفلهاي ناقل بيماري مالاريا در شمال استان آذربايجان غربي111
بنياديحميد  اشرفيبررسي ميزان آنزيم کراتين کيناز مايع مغزي نخاعي در بيماران مبتلا به کوماي متابوليک و ارگانيک به عنوان يک روش تشخيص و مقايسه آن با گروه کنترل CPK 112
نادر  پاشاپورتاثير آموزش بر خوددرماني بيماران هموفيلي113
رضا  پورعليبررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه از موازين شرعي و عوامل موثر بر آن در زمستان 1375114
رحيم  بقائيبررسي ميزان آگاهي و عملکرد مردم در مورد بيماري ديابت و تعيين ميزان شيوع آن در بين افراد بالاي 15 سال شهر اروميه در سال 76115
رامين بهروزيان اثرات ترانکساميک اسيد در درمان خونريزي گوارشي فوقاني 116
جمشيد آيدنلودريافت، ضبط ، آناليز و نمايش اطلاعات الکتروکارديوگرام بيماران به کمک کامپيوتر117
بنيادي و کاربرديرقيه  مکاري معطوفارزيابي تخصيص منابع جهت بهبود کارآيي برنامه ريزي آموزشي در دانشگاه علوم پزشکي اروميه118
رويا زيب ارزانيبررسي ميزان شيوع نارسا خواني در مدارس ابتدايي شهر اروميه و اختلالات همراه با آن119
ساسان حجازيبررسي وضعيت سيستم ايمني هومورال و سلولي در بيماران مبتلا به لوسمي حاد مراجعه کننده به بيمارستان حضرت علي اصغر تهران 75-1354120
رضا  پورعلي بررسي وضعيت و جمع آوري و دفع مواد زائد بيمارستانهاي استان آذربايجان غربي121
فرهاد محمودي فربررسي اثرگارليک بر روي زمان انعقاد خون122
شاكر سالاري بررسي نقش فاصله گذاري مناسب در کاهش شيوع کم خوني فقر آهن در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني شهر اروميه123
رحيم بقائيبررسي ميزان شيوع آنمي فقر آهن و ميزان آگاهي و عملکرد در مورد بيماري فقر آهن و عوارض آن در زنان سنين بارداري در شهرستان اروميه124
رامين بهروزيان کارنامه ده ساله فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه در فاصله سالهاي 1365 تا 1375125
ابوالفتح لامعيبررسي ميزان دسترسي، نحوه تجويز و مصرف آنتي بيوتيک ها در مراکز بهداشتي و درماني شهرستان اروميه126
اچ اس ارجواد  خشابيبررسي وضعيت زنان از نظر وجود توده هاي پستان با آموزش روش خود آزمايي BSE در اروميه (كد 127)127
بهمن  فرشيدمقايسه اثرات بلوک موضعي اعصاب پروستات با بي حسي نخاعي در عمل جراحي TUR.P 128
زهرا فکوربررسي شيوع سينوزيت در کودکان 15-5 ساله مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه کودکان دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال1377129
مريم  رهبربررسي فراواني و همراهي عوامل مؤثردر ايجاد عوارض ديررس ديابت قندي در بيماران مراجعه کننده به مرکز درماني تخصصي ديابت در شهر اروميه در سال 1377130
حسن نانبخشبررسي ميزان رعايت شرايط صحيح نمونه برداري خون براي آزمايشات بيوشيميايي در مراکز آموزشي درماني شهر اروميه131
سعيد صمدزادهبررسي اثرات DST روي ميزان Rejection و ايجاد حساسيت در بيماران کانديداي پيوند کليه بيمارستان امام خميني اروميه در سال 1377-1376132
مهزاد مهرزاد صدقيانيبررسي ميزان و علل مرگ و مير مادران در اثر عوارض مستقيم ناشي از حاملگي و زايمان در آذربايجان غربي در سالهاي 76-74133
ابوالفتح لامعيبررسي نحوه پيشگيري از عفونت در بيماراني که از اول سال 71 تا دي ماه سال 76 در مراکز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه Splenectonimy شده اند134
محمد رهبرجداسازي مايکو باکتريومهاي محيطي از خاک و آب در اروميه135
شمس الدين شمشبررسي تاثير آموزش اخلاق پرستاري به پرستاران بر ميزان رضايت بيماران از نحوه رفتار پرستاران در مرکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 77-76136
مهين نصرتيبررسي ميزان رضايت دانشجويان پرستاري از فرايند آموزش باليني واحد داخلي - جراحي و دانشکده پرستاري و مامايي اروميه در سال 1377137
زهره سعيدي بختياري مقدمبررسي ميزان افسردگى بيماران همودياليزى در بخش دياليز بيمارستان طالقاني اروميه در سال 77138
فريبا نانبخشبررسي وضعيت سرولوژيك در مقابل بيماري سرخجه در دختران دبيرستاني شهر اروميه در نيمسال دوم سال 77 139
آقا بابانژاد رضائيبررسي تغييرات گلبولهاي سفيد خون در عفونتهاي منتشر باكتريال نوزادان از 77/7/1 در بيمارستانهاي امام خميني و قليپور اروميه 140
ابوالفتح لامعي مطالعه امكان عملي استفاده از درمان زير نظر مستقيم سل در شهرستان اروميه141
محمدرضا طراوتيبررسي اثر آنتي اسپرم آنتي بادي به عنوان واكسن ضد حاملگي و معرفي روش ايمونيزاسيون از طريق بيني 142
مينا جعفري جاويدمقايسه اثرات بيهوشي عمومي و آنستزي اسپاينال بر روي آپگار نوزادان در عمل جراحي سزارين الكتيو143
كامران شريعتبررسي شاخسهاي اپيدميولوژيك بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان 12-6 ساله مقاطع تحصيلي ابتدايي و راهنمايي آموزشگاههاي روستاي كهريز اروميه در سال 78-77144
علي محمد گودرزيبررسي شيوع كم خوني فقر آهن و مقايسه آن در دختران و پسران دبيرستانهاي شهر اروميه 145
رحيم  بقائيبررسي ميزان شيوع آسم درشهر اروميه در سال 1378146
نصرت الله  ضرغاميمطالعه ارتباط فرمهاي بيولوژيك فعال هورمونهاي تيروئيدى با سرطان پستان147
علويه  رضويبررسي نيازهاى آموزشي بيماران همودياليزى وخانواده آنان در مورد نحوه تغذيه در يكى از بيمارستانهاى شهر اروميه 148
نورميل  ملک ابراهيميبررسي تأثير آموزش بر آگاهي از نحوه مراقبت از خود بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم مراجعه كننده به بيمارستان طالقاني اروميه در سال 79-78 149
جواد  ميرزا آقازادهمطالعه وضعيت توزيع سرطانهاىتشخيص داده شده در جمعيت استانهاىآذربايجان غربي در فاصله سالهاى77-64150
مير داود عمرانيبررسي تغييرات هورموني سيتوژنتيكي و مولكولي مردان نابارور مراجعه كننده به مراكز ناباروري در سطح شهر اروميه در سال78-79151
شاكر سالاري بررسي ميزان آگاهي و نگرش مردان داوطلب وازكتومي بدون تيغ جراحي در خصوص اين روش و ميزان عوارض كوتاه مدت بعد از عمل در سطح استان آذربايجان غربي در فاصله سالهاي 78-77152
فخرالسادات نقيبيبررسي عوامل منجربه بىخوابى در بيماران بستري بخشهاي داخلي و جراحى عمومىمراكز آموزش درماني شهرستان اروميه در سال1378 153
مرضيه  ابراهيميبررسي ميزان آگاهي زنان در سنين حوالي يائسگي از هرمون درماني جايگزينى در مراجعين به مراكز آموزشي درماني شهر اروميه سال 78154
حسن  نانبخشبررسي آلودگى هاى انگلي و قارچي استخرهاي عمومي شنا در شهر اروميه و نقش كلر زني در ضد عفوني آب155
محمد  رهبربررسي فراواني استافيلوکوکوس مقاوم به متي سيلين جدا شده از بيماران در بيمارستان امام خميني(ره)اروميه در سال1378 156
نادر پاشاپوربررسي تاثير غربالگري مفصل هانش در تشخيص ديسپلازي مادرزادي در 4/5 ماهگي در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني اروميه157
فردين  ميرزا طلوعيبررسي وضعيت اسکوليوز در دانش آموزان 14-11 ساله مدارس راهنمايي شهر اروميه 158
نصرت الله ضرغاميتعيين ميزان فعاليت غده تيروئيد در معتادان بدو ورود به ندامتگاه در شهر اروميه سال 1378159
مير داود عمرانيبررسي جهش هاي شايع در هموفيليA با روش PCR در سطح استان آذربايجان غربي از مهر ماه 78 تا مهر ماه 79160
مير داود عمرانيبررسي جهش هاي شايع در بتا تالاسمي در سطح استان آذربايجان غربي با روش PCK از مهر ماه 78 تا مهر ماه 79161
حميده  محدثي بررسي ميزان آگاهي دختران دبيرستاني نسبت به بهداشت دوران قاعدگي در شهر اروميه در سال 1378 162
شاكر سالاري بررسي نورموگرام قد و وزن کودکان 6 تا 12 ساله شهرستان اروميه در سال 79163
شاكر سالاري تعيين ميزان IDD در کودکان دوره دبستاني استان آذربايجان غربي در سال 79 - 1378164
محمدرضا طراوتيبررسي تيتر آنتي توکسوپلاسماآنتي بادي ( کلاس IgM و IgG ) در سرم خانم هاي در شرف ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشت شماره 9 اروميه در سال 1378165
رامين بهروزيان تعيين ميزان يد ادراري در افراد مبتلا به سرطان معده و مقايسه با آن با گروه شاهد166
نادر  آقاخانيمطالعه ميزان افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ( دانشکده هاي پزشکي و پيراپزشکي) در سال تحصيلي 79-78167
حسن  رفيعي لکبررسي ميزان افسردگي در بين دانشجويان رشته هاي پرستاري و مامايي168
شاكر سالاري بررسي نحوه و عوامل موثر در اقدام به خودکشي ( منجر به فوت و نجات يافته) در مراجعين به بيمارستان هاي استان آذربايجان غربي در سال 1379169
نوريه اميرزادهبررسي وضعيت تحصيلي اقتصادي و اجتماعي کودکان شاهد در مقايسه با کودکان غير شاهد در مدارس شاهد شهرستان اروميه در سال 1377170
مينا جعفري جاويدمقايسه اثرات سه دوز مختلف مپريدين وبوپيواکايين در آنستري اسپاينال171
علي رشيديبررسي عملکرد حوزه معاونت پژوهشي در برنامه 5 ساله دوم و ارائه راهکارهاي مناسب براي ارتقاء کيفي172
  حضرتي تپهبررسي شيوع کريپتوسپوريديوم در بيماران پيوند کليه که تحت کنترل درمانگاه پيوند بيماران امام خميني اروميه و در بيماران همودياليزي مراجعه کننده به بخش همودياليز بيمارستان طالقاني173
محمد کرمي ياربررسي شيوع مرگ و مير نوزادان متولد زنده با وزن خيلي پايين VLBW در شهرستان اروميه از اول بهمن ماه 78 تا اول مرداد ماه 1379174
خسرو  عزيزيدوز بالاي دگزامتازون در درمان کودکان ITP مزمن بخش هماتولوژي بيمارستان امام خميني (ره) اروميه175
نادر آقاخانيبررسي نگرش و رضايت مراجعين نسبت به عملکرد کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در سال 1379176
ثريا صالحبررسي فراواني سندرم HELP و ساير عوارض پره اکلامپسي و اکلامپيسي در بيماران مبتلا به پره اکلامپسي واکلامپسي که در بخش کوثر بيمارستان شهيد مطهري از سال 1377 تا 1379 بستري شده اند177
مجيد ميلانيبررسي علل ارگانيک در خونريزي غير طبيعي رحم178
نصرت الله ضرغاميبررسي نحوه انجام ارزشيابي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه در سال 79-78179
رحيم بقائيبررسي ميزان آگهي، نگرش و عملکرد جمعيت شهري اروميه در زمينه استفاده از داروهاي گياهي در نيمه اول سال 1379180
احمد پرورشبررسي ميزان فراواني عوارض بيهوشي منجر به بستري در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي اروميه 79-1378181
حسن وطن دوست بيواكولوژي ناقلين مالاريا در استان آذربايجان غربي با تكيه بر كانونهاي فعال بيماري (كد182)182
سعيد  صمدزادهبررسي اثرات ديليتازم بر روي تعديل دوز سيکلوسپورين در بيماران پيوند کليه183
 حبيب الله زادهبررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد K.A.P شاغلين قضاوت ، حسابداري و جراحي در باره پيشگيري از سكته قلبي در شهر اروميه سال 1379184
رامين بهروزيانبررسي نگرش اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه نسبت به امور پژوهشي 185
سعيد صمد زادهبررسي فراواني و عوامل ايجاد كننده عفونتهاي ادراري بيمارستاني در بيماران بستري شده در بيمارستان امام خميني اروميه در سال 1379186
مينا  جعفري جاويدمقايسه تغييرات هموديناميك آنستزي اسپاينال در بيماران هيپرتانسيو و نورموتانسيو187
مير داود عمرانيمطالعه سيتوژنتيك سندرم داون در افراد عقب مانده ذهني در سطح آذربايجان غربي188
سريه گل محمدلوبررسي عوارض جسمي و رواني در زنان استفاده كننده از IUD يا توبكتومي شده در شهرستان اروميه در سال 78-1377189
ميرزاده  موسويبررسي ميزان فراواني توده هاي بدخيم تخمدان برحسب طبقه بندي پاتولوژيكي در سال هاي 78-1375 و ارتباط يافته هاي باليني و جراحي با يافته هاي پاتولوژي190
سيروس  بشارتبررسي شدت صدا در 20 واحد صنعتي پر سروصدا در استان آذربايجان غربي در سال 1379191
خالد محمد زادهكارآزمايي باليني اثرات پروتكلهاي مختلف آنتي پروفيلاكسي بيوتيكي بر ميزان عفونت بعداز عمل در شكستگي هاي بسته 192
حسين  يزدي زاه بررسي ميزان شيوع گلوكوم زاويه باز يا بسته اوليه در جمعيت شهري بالاي 40 سال شهرستان اروميه و حومه 193
جواد  آقازادهبررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اروميه 194
مهدي اسكندريبررسي تاثير روزه داري بر روي پروتئين ، قند، چربيها و الكتروليت هاي پلاسما195
فرهاد محمودي‌فربررسي مقايسه اي اثرات ضددردي ژلهاي ديكلوفناك و پيروكسيكام در موشهاي سوري 196
علي  تقي زاده افشاريبررسي اثرات سه داروي گياهي در كنترل هيپرليپيدمي و هيپرگليسيمي ناشي از تجويز سيكلوسپورين در موشهاي صحرايي نر197
سهيلا ربيعي پوربررسي تاثير دود سيگار محيطي بر وزن و قد نوزادان متولد شده از مادران در معرض دود سيگار مراجعه كننده به بيمارستانهاي آموزشي شهر اروميه در سال 1379198
محمدرضا محمدي فلاحبررسي تغييرات سطح PSA بعد از تزريق مثانه اي BCG199
محمدرضا محمدي فلاحبررسي ارزش تشخيص CT هليكال در مقايسه با روشهاي معمول تشخيصي (IVP و رتروگراد پيلوگرافي) در بيماران مبتلا به دردحاد پهلو با يافته هاي مبهم در KUB و سونوگرافي200
5,656تجربي مهدي  اسكندري بررسي اثر سه نوع گياه داروئي (چاي سبز ، برگ شاه توت وقره قاط ) برتغييرات قند، تري گليسريدوكلسترول خون درموشهاي صحرايي مبتلا به بيماري ديابت 201
 رحيمي رادشيوع آسم ، رينيت آلرژيك و اگزما در دانش آموزان 7-6 و 14-13 ساله در اروميه 1380202
عبدالخالق جورابچيبررسي شيوع و عوامل موثر بر ايجاد سوء تغذيه انرژي پروتئين در كودكان زير 6 سال و تعيين روش هاي مداخله اي در مناطق روستايي 203
7,200HSRحسن  نانبخشبررسي ميزان دستيابي دانشجويان پزشكي به اهداف آموزشي كشوري در پايان كارورزي پزشكي اجتماعي204
 تلومراز205
11,300توصيفي مجيد  منافي بررسي ميزان شيوع ديابت بارداري درخانمهاي باردارمراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اروميه 206
مجيد ميلانيبررسي شاخصهاي سلولي خون محيطي در مصدومين شيميايي شهرستان سردشت 14 سال بعد از بمباران207
حميده حميده محدثيبررسي نيازهاي آموزشي والدين در مراقبت از كودكان مبتلا به هموفيلي در مراجعين به مراكز بيماريهاي خاص اروميه در سال 1380 و ارائه يك طرح آموزشي 208
7,217HSRحسن  نانبخش بررسي ميزان مصرف سيگار و عوامل موثر بر آن در نوجوانان شاغل در كارگاههاي شهر اروميه در سال 1380209
خديجه مخدوميبررسي وضعيت آلودگي باكتريايي و آندوتوكسيني آب همودياليز مركز همودياليز بيمارستان طالقاني اروميه در سال 1380 و مقايسه آن با معيارهاي بين المللي210
مير مختار حسينيبررسي كارايي لاگون به كمك هواده مكانيكي در كاهش ميزان BODS COD,TSS در تصفيه خانه فاضلاب شهرستان خوي 211
شاكر سالاريبررسي شيوع سرولوژيك ابتلا به بيماري سرخجه در جمعيت غيرواكسينه 45-0 ساله و Seroconvesion واكسن سرخجه در كودكان زير دوساله سالم از طريق بررسي مبتني بر جامعه اروميه در سال 1380 212
رسول قره آغاجي اصلبررسي و مقايسه كيفيت زندگي بيماران پيوند كليه و دياليزي مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي اروميه در شهر اروميه213
جميله  امير زادهبررسي الگوي مصرف مواد غذايي و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر اروميه در سال 1379214
زهرا زارع فضل الهيبررسي وضعيت تكميل اوراق پرونده هاي پزشكي بيماران بستري در بيمارستان هاي آموزشي درماني شهرستان اروميه در سال 1379 215
محمدباقر  زيناليمقايسه اثرات تيوپنتال سديم با كتامين + ميدازولام در بيهوشي براي انجام الكتروشوك از نظر مدت زمان تشنج 216
10,687توصيفي مهين  كهنكاري بررسي اثر آموزشهاي پرستاري برنحوه مراقبت از كودكان مبتلا به ديابت وابسته به انسولين درمنزل درشهر اروميه درفاصله سالهاي 1382- 1381217
فردين  ميرزا طلوعيبررسي كيفيت زندگي جانبازان معلول ناشي از قطع اندام تحتاني 218
4,800تحليليرامين  بهروزيان بررسي ارتباط هليکوباکترپيلوتري با کانسرکولون وپوليپهاي آدنوماتوز219
6,050توصيفي ژاله  نانبخش بررسي وضعيت رواني زنان خودسوزي کرده بستري دربخش سوختگي بيمارستان امام خميني اروميه 220
نادر  پاشاپورتاثيررژيم غذايي ماست بر اسهال حاد شيرخواران 24-6 ماهه در بيمارستان امام خميني اروميه 221
6,600توصيفي شمس الدين شمس بررسي تاثير مداخلات پرستاري برکاهش عوامل منجر به بيخوابي دربيماران بستري بخش جراحي عمومي مرکز آموزشي درماني امام خميني اروميه 1381- 1380222
محمدرضا طراوتيبررسي تاثير تمرينات شديد كشتي روي غلظتIgA بزاق كشتي گيران جوان 223
5,400توصيفي ميترا  گل محمدي بررسي مقايسه اي اثرات دوزساب پاراليتيک آتراکوريوم + ليدوکائين درپيشگيري از ميالژي بعداز عمل ناشي از تزريق سوکسينيل کولين در اينداکشن بيهوشي 224
13,260توصيفي فاطمه تبريزي بررسي تاثير برنامه مشاوره درسلامت روان خانمهاي باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي شهر اروميه درسال 1381225
حسن  رفيعي لك بررسي سطح اضطراب و عوامل منجر به آن درپرستاران شاغل بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اروميه در سال 1381226
27,880باليني زكيه  رستم زاده خامنه بررسي شيوع عفونت اپشتين بارويروس وعوامل موثر دربيماران دريافت کننده پيوند کليه دربيمارستان اما م سالهاي 83-80 به منظور کنترل Ptld 227
فرزانه  برومندبررسي يافته هاي جفتي و عوامل خطر همراه مادران در نوزادان كم وزن تازه متولد شده در زايشگاه كوثر بيمارستان شهيد مطهري اروميه228
شيرين لطفي نژاد بررسي ارزش رنگ آميزي AgNORS در تفكيك تومورهاي حدواسط موسينوس و سروز تخمدان از انواع خوش خيم و بدخيم229
شيرين عقلمندبررسي ميزان مطابقت نتايج پاپ اسميرهاي گزارش شده در واحدهاي سيتولوژي بخش بهداشت استان آذربايجان غربي و مراكز پاتولوژي بخش خصوصي شهر اروميه به روش BETHESDA 230
ميرداود  عمرانيبررسي حذف هاي ژني برروي كروموزوم اسپرم مردان آزواسپرم / اليگوآزواسپرم ايديوپاتيك مراجعه كننده به مركز سيتوژنتيك و پزشكي مولكولي دانشگاه علوم پزشكي اروميه 231
فرحناز  نوروزي نيابررسي يافته هاي ماكروسكوپي كالبد شكافي در نوزادان مرده به دنيا آمده در بيمارستان كوثر اروميه از آبان 80 تا شهريور 81232
معصومه زيرك جوانمردبررسي اثر داروهاي والپرات سديم و فوليك اسيد بر تكامل لوله عصبي جنين موش233
6,990توصيفي عليرضا ساعي فر بررسي تاثير برنامه آموزشي ونظارتي بروضعيت بهداشتي مساجد واقع درمحدوده پايگاه تحقيقات جمعيتي شهراروميه 234
13,370توصيفي حسن  نانبخش بررسي ميزان رضايت بيماران بستري ازخدمات ارائه شده در بيمارستانهاي آموزشي وخصوصي اروميه درسال 1381(کد235)235
محمدرضا  طراوتياندازه گيري تيتر آنتي بروسلاي آنتي بادي (AgM, AgG) در سرم كاركنان كشتارگاهها و دامداريهاي شهرستان اروميه به روش رايت 236
ساسان حجازيبررسي رابطه بين سطح آنتي بادي ضد پلاكتي سرمي با آتيه نگري در بيماران مبتلا به پورپوراي ايديوپاتيك ترومبوسيتوپنيك حاد237
سريه  گل محمدلوبررسي رابطه بين آندروژنها و پروژسترون پلاسما با پره اكلامپسي در سه ماهه سوم بارداري در زنان باردار نولي پار مراجعه كننده به بيمارستان كوثر اروميه 238
معصومه  خوش كلام اقدمبررسي ميزان رعايت اصول تشخيص نويسي در پرونده هاي پزشكي بيماران بستري دچار شكستگي استخوان در بيمارستان شهيدمطهري اروميه در سال 1380239
22,772توصيفي خديجه مخدومي بررسي تاثير ناندرولون دکانوات روي سطح پلاسمايي ليپوپروتئين a در بيماران همو دياليزي مذکر مراجعه کننده به بيمارستان طالقاني اروميه 240
9,970تجربي تورج رشيدي بررسي و مقايسه فلورميکروبي PH دهان دربيماران دچار آفتوز راجعه دهان درفواصل وحين حملات بيماري 241
3,300توصيفي سيد جواد موسوي بررسي ميزان مطالعه وعوامل موثر برآن در دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه درترم پاييز 82- 81242
بهمن فرشيدمقايسه حساسيت سيتولوژي ادراري و فعاليت تلومراز در كشف سلولهاي سرطان مثانه در نمونه ادرار بيماران مبتلا به كانسر مثانه 243
5,850توصيفي نادر  آقاخاني بررسي تصوير ذهني از جسم واعتماد به نفس در دانش آموزان دبيرستاني شهر اروميه درسال 82-1381244
11,000توصيفي زكيه  رستم زاده بررسي شيوع عفونت سايتو مگالوويروس در بيماران دريافت کننده پيوند کليه در بيمارستان امام اروميه از سال 80 تا 1383 245
13,000توصيفي سعيد  قوام زاده بررسي شيوع چاقي در دانش آموزان مدارس شاهد اروميه246
4,076توصيفي ايرج  محبي بررسي مواد شيميايي مصرفي درصنايع شيميايي و پلاستيک شهرستان اروميه از بعد استاندارد هاي ايمني وبهداشت درسال 1381247
شهره  افشار ياوريبررسي ميزان فلور باكتريايي و قارچي اتاقهاي عمل و بخشهاي جراحي در مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي اروميه 248
19,101توصيفي احمد  شهلا بررسي سطح سرمي 25 هيدروکسي ويتامين D درخانمهاي 40-15 ساله داراي علائم باليني استئومالاسي مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان شهيد مطهري وکلينيکهاي اعضاي هيئت علمي ارتوپدي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 249
2,770خسرو حضرتي تپه توليد کيست هيداتيد درچشم موشهاي Balb/C به صورت Invivo با ريختن پروتواسکولکسهاي زنده توسط پيت پاستور به چشم موشها 250
تورج  رشيديبررسي ميزان سطح سرمي آنتي بادي عليه هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به آفتوز راجعه دهان 251
20,000توصيفي علي زينالي بررسي وضعيت پيش اعتيادي معتادان ومقايسه آن با افراد سالم وغيرمعتاد طرح مشترك دانشگاه وسازمان مديريت وبرنامه ريزي 252
14,908توصيفي رسول انتظار مهدي اجراي عمليات بيمار يابي جذام درقالب عمليات Lec مصوب شوراي HSR 253
منيره  جلوندبررسي مجدد تغييرات سلولهاي غير طبيعي (ASCUS) در پاپ اسمير بر مبناي نتايج بيوپسي به منظور ارائه پارامترهاي سيتولوژيك مطمئن در نمونه هاي بيمارستان مطهري اروميه ازفروردين 1378 تا آذر 1381 254
جواد خشابيبررسي نتايج درمان با سورفاكتانت در نوزادان مبتلا RDS در بخش NICUدر بيمارستان امام خميني از 1/1/81 لغايت 1/2/82255
2,000تجربي حسن  لطيفي بررسي تاثير صداي آزمايشگر درنتايج SDS بيماران با کاهش شنوايي حسي عصبي مراجعه کننده به مرکز شنوايي سنجي 256
18,300 توصيفي رحيم  بقايي بررسي شيوع بزرگي خوش خيم پروستات در مردان بالاي چهل سال تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني منطقه population Lab دراروميه در سال 82-81 257
9,516توصيفي خسرو حضرتي تپه بررسي شيوع آلودگي هاي انگلي روده اي در دانش آموزان مدارس ابتدائي محال نازلو چاي شهرستان اروميه و درمان افراد آلوده در سال 82-1381258
6,100توصيفي نادر  آقاخاني بررسي موانع آموزش به بيمار از نظر پرستاران بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم `پزشکي اروميه درسال 1381259
حسن خرسنديبررسي ميزان كارايي تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان امام خميني اروميه 260
9,128توصيفي عليرضا  ساعي فر بررسي کارآيي سيستم فاضلاب زندان مرکزي اروميه 261
شاكر سالاريايجاد پايگاه تحقيقات جمعيتي262
10,300توصيفي حسن  نانبخش بررسي ميزان آلودگي شيميايي و ميكروبي رودخانه شهرچايي اروميه از سرچشمه تا بعد از تصفيه درسال 1382 263
23,120مورد شاهدي رحمان  عباسي وش بررسي مقايسه اي متغيرهاي تنفسي وقلبي درحين بيهوشي عمومي استنشاقي با دو روش متفاوت جريان بالاي گازتازه وجريان پايين گازتازه 264
1000جواد  خشابيبررسي اثر آدرنالين و سالبوتامول استنشاقي در عفونت هاي تنفسي همراه با ويزيت کودکان 265
25,050توصيفي سعيد صمدزاده تشخيص غير تهاجمي رد پيوند کليه به وسيله اندازه گيري آنزيم گرانزيم B- پايان نامه دوره دستياري ارولوژي266
22,835توصيفي محمد حسين رحيمي راد بررسي شيوع علائم بيماري آسم در بزرگسالان 24-20 شهري اروميه267
14,300توصيفي مرضيه  ابراهيمي بررسي ميزان تاثير سويا برعلائم يائسگي درخانمهاي يائسه پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر اروميه درسال 1382268
24,800توصيفي نورالدين  شريفي بررسي شيوع گلوکوم در افراد بالاي 40 سال ساکن درمنطقه population Lab اروميه در نيمه اول سال 1382 269
7,240توصيفي عليرضا  ساعي فر بررسي ميزان کاغذ بازيافت از زباله هاي مدارس شهراروميه درسه ماهه اول سال 1382 270
10,000توصيفي شهرام شهرام واحدي ا رزشيابي اثربخشي برنامه هاي پيش دبستاني بررشد شناختي ،عاطفي واجتماعي کودکان تحت آموزش ومقايسه آن با کودکان به مهد نرفته دراستان آذربايجان B33غربي، طرح مشترک دانشگاه وسازمان مديريت و برنامه ريزي271
10,000توصيفي سيد رضا تسبيح سازان تشخيص زودرس اختلالات هوشي از دوران طفوليت، طرح مشترک دانشگاه وسازمان مديريت وبرنامه ريزي 272
30,000توصيفي سيد رضا تسبيح سازان اندازه گيري توانمنديهاي هوشي نوزادان وتهيه يک نورم ايراني، طرح مشترک دانشگاه وسازمان مديريت و برنامه ريزي 273
52,800توصيفي فاطمه  مقدم تبريزي بررسي وضعيت سلامت روان زنان شاغل در دانشگاههاي اروميه سال 1382 (کدطرح 274) طرح مشترک دانشگاه وسازمان مديريت 274
33,000توصيفي سهيلا  ربيعي پور بررسي مقايسه اي تاثيرسه روش مداخله اي درکاهش ميزان آنمي فقر آهن در زنان 49-15 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اروميه درسال 1382 (کد275) طرح مشترک دانشگاه وسازمان مديريت وبرنامه ريزي استان 275
7,860توصيفي زهرا مشيري بررسي تاثير آموزش روشهاي مقابله با استرس برکاهش ميزان فرسودگي شغلي کادر پرستاري شاغل در مرکز آموزشي درماني اروميه 276
800توصيفي شاه صنم غيبي بررسي فراواني وعلل باکتريال عفونتهاي سيستميک در نوزادان بستري شده دربيمارستان امام خميني اروميه از مهر 1381 تا شهريور 1382 ، پايان نامه دوره دستياري کودکان277
فرهاد حشمتيبررسي تأثير پره مديكاسيون وريدي ميدازولام بر روي فشار خون داخل چشمي در اعمال جراحي داخل چشم278
800همگروهي فرهاد حشمتي مطالعه اثرات ميدازولام وريدي در پيشگيري از لرزش بعد از عمل جراحي فتق اينگوئينال 279
1,800موردشاهدينادر  پاشاپور بررسي مقايسه اي تأثير مصرف فنوباربيتال توام با فتوتراپي در درمان هيپربيليروبينمي ايديوپاتيک غير مستقيم نوزادان ترم 280
4,640توصيفي بهلول  رحيمي بررسي ميزان استفاده از شبکه اينترنت توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 281
13,764تجربي علي  گل بررسي تعامل بين ويتامين E و ال - آرژينين درجلوگيري ازعوارض کليوي ديابت مليتوس 282
5,800تجربي احمدرضا افشار مطالعه ارزش تشخيصي تغييرات تست افتراق بين دو نقطه 2PD به همراه ساير علائم باليني به عنوان انديکاسيون عمل جراحي در سندرم تونل کارپ283
16,405توصيفي زهرا  يکتا بررسي وضعيت آنتي بادي سرمي ويروس سرخک (IgG) دربين افراد 25-15 ساله تحت پوشش مراکز بهداشتي ودرماني اروميه درسال 1382284
27,900توصيفي ايرج محبي مطالعه وضعيت عوامل زيان اور شغلي وآلاينده هاي محيطي کارخانه سيمان اروميه براساس استانداردهاي ISO 14000 و OHSAS 18000 285
15462محمد حسن خادم انصاريارزيابي ارزش تشخيص روشهاي سرولوژيک و PCR در عامل بيماري سل انساني286
18962مير داود عمرانيارزيابي ارزش تشخيص روشهاي سرولوژيک و PCR در عامل بيماري هپاتيت C 287
13,600تجربي عليرضا شير پور بررسي تاثير ويتامين E وزنجبيل برتغييرات ايجادشده در ديواره روده کوچک در اثر ديابت در موش رت 288
5,300توصيفي رامين  بهروزيان بررسي ميزان مرگ و ميربيماران بستري در بخش ICU مرکز آموزشي درماني امام خميني وسنجش کيفيت مراقبتهاي ارائه شده دراين بخش با استفاده از معيار APACHEIII ، پايان نامه دوره دستياري داخلي 289
12,216توصيفي مهيار  مستقيم دکتر عنوان طرح تحقيقاتي 290
29,692توصيفي علي  غفاري مقدم بررسي ارزش پيشگوئي سطح سرمي سيتوکين هاي وابسته به TH1و TH2 در دردحاد کليه پيوندي درمرکز پيوند کليه بيمارستان امام اروميه (کد291)291
محمدباقر زيناليمقايسه تغييرات همو ديناميك ناشي از القا بيهوشي با ميدازولام و تيو پنتال سديم در بيماران انتخابي مركز آموزشي درماني شهيد مطهري و امام خميني اروميه در سال 82-81292
10,340توصيفي مهناز کفيلي بررسي نحوه اجراي نظام نوين اداره امور بيمارستانها درمراکز آمزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه 293
8,950نوريه  امير زاده مقايسه تاثير دو روش آموزش بهداشت برميزان آگاهي دانش آموزان از بيماري ايدز در مراکز پيش دانشگاهي اروميه 294
1,500 تحليلي توصيفي شاكر  سالاري تعيين ميزان IDDدرکودکان دوره دبستاني شهرستان اروميه وارتباط آن با نمره ضريب هو شي 83-82 295
11,580توصيفي حسن  نان بخش Evaluation of patient satisfaction from the reproductive health services in the population lab of Urmia city(کد296)296
11,580 تجربي مجتبي کريمي پور بررسي اثرات نيتريک اکسايد در پروسه ترميم زخم سوختگي در موش بزرگ 297
افسانه اميرابيمقايسه يافته هاي هيستوپاتولوژيك نمونه هاي سرپايي آندومتر با D&C در بيمارستان كوثر در 100 نمونه از اول اسفند ماه 1381298
فرزانه برومندبررسي ارتباط شاخص توده بدني و برخي از عوامل موثر در سن شروع قاعدگي در دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي اروميه299
1,700توصيفي   ميلاني بررسي يافته هاي ماکروسکوپي و ميکروسکوپي کالبد شکافي در نوزادان بستري فوت شده در بيمارستان امام خميني اروميه 82-81300
68,230توصيفي تحليليسريه  گل محمدلوارزش تشخيصي آزمون اندازه گيري نسبت پروتئين به کراتينين در نمونه تصادفي ادرار در پره اکلامپسي 301
6,600تجربي  دانشگاه علوم پزشکي اروميه غني سازي خاک -گندم و آرد ترکيبات روي و ساير المانهاي ريز مغزي ونقش آن درسلامتي جامعه 302
5,300همگروهي خديجه مخدومي بررسي پيش آگهي بيماران داراي سندرم نفروتيک مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني اروميه از سال 1377-1381(کد303)303
80,750توصيفي معصومه حاجي شفيعها بررسي اعتبار معيارهاي سونوگرافي استروما و نسبت سطح استروما به سطح کل تخمدان در سندرم تخمدان پلي کيستيک 304
توصيفي شاكر سالاري بررسي فون ،پراکندگي ،ميزان آلودگي بورليايي وتعيين سطح حساسيت کنه هاي ايگزوديده وآرگازيده به کنه کشهاي مختلف در استان آذربايجان غربي 305
8,800شاه صنم غيبي بررسي نتايج درمان طبي شيرخواران مبتلا به استنوزهيپرتروفيک پيلوربا آتروپين سولفات(کد306)306
16,323توصيفي علي  غفاري مقدم بررسي تاثير ترکيب آلبومين با فورزمايد در مقايسه با تجويز فورزمايد به تنهايي در ميزان ادرار در بيماران سندرم نفروتيک مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني امام خميني اروميه درسال 1382 (کد 307)307
8,940توصيفي شاكر سالاري بررسي شرايط حمل و نقل، نگهداري و مصرف خون و فراورده هاي خوني در مراکز آموزشي و درماني و بيمارستانهاي شهر اروميه308
توصيفي فرهاد حشمتي بررسي مقايسه اي اثرات بيدردي آنستزي اسپاينال با استفاده از دوز معمول ده ميلي گرم بوپيواکائين هيپر بار ودوز پايين بوپيواکائين هيپربار+ پفنتانيل در عمل جراحي سزارين ، پايان نامه دستياري 309
10,887تجربي علي  تقي زاده افشاريتاثير ويتامين E و زنجبيل بر نفروپاتي ناشي از ديابت و سطح اکسيدانس پلاسما در موشهاي ديابتي 310
32,023توصيفي فريبا نانبخشبررسي تاثيرآنتي اکسيدان ويتامينC وE در پيشگيري از پره اکلامپسي در زنان حامله با ريسک بالاي پره اکلامپسي311
12,340توصيفي عبدالمجيد حميصيجلب مشارکت سازمان ثبت احوال جهت تقويت پوشش خدمات بهداشتي مواليد استان آذربايجان غربي، مصوب شوراي HSR312
9,790توصيفيرومين  محتشم بررسي ميزان آگاهي و عملکرد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اروميه درخصوص تکنولوژي آموزشي و وسايل سمعي و بصري، مصوب شوراي HSR313
15,730توصيفي يوسف  دادش پور بررسي ميزان رضايت شغلي در ميان کاردانهاي شاغل در مراکز بهداشتي درماني شهري و روستايي و پايگاههاي بهداشتي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي اروميه درسال 82، مصوب شوراي HSR314
11,120توصيفي عباسعلي  فتحي بررسي ميزان صدا و تاثير آن بر شنوايي کارگران کارگاههاي نجاري و تراشکاري شهرستان مياندوآب در سال 82، مصوب شوراي HSR 315
14,840توصيفيشمسي  غفارزاده ارزيابي کاربست نتايج طرحهاي تحقيقاتي انجام يافته در دانشگاه علوم پزشکي اروميه در فاصله سالهاي 1371 تا 1381 ،مصوب شوراي HSR316
108,277همگروهي جعفر  نوروز زاده،دكتر مطالعه روند توليد NO(نيتريک اکسيد) در بيماران پيوند کليه از روز قبل از عمل تا دو ماه بعد 317
4,835توصيفي فاطمه  بهادري مقايسه تاثير دو داروي ضد قارچي فلوکونازول خوراکي و کلوتريمازول واژينال در درمان ولوواژينيت حاد با عامل کانديدا آلبيکانس در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان کوثر در سال 83-82 318
8,640توصيفي نادر  پاشاپوربررسي مقايسه اي IVIG توام با فتوتراپي و فتوتراپي در کاهش بيلي روبين غير مستقيم نوزادان با بيماري هموليتيک ناشي از ناسازگاري RH با ABO319
3,340توصيفي فرهاد محموديفر بررسي وضعيت داروئي واحدهاي اورژاانس و بخشهاي CCU-ICU بيمارستانهاي اروميه از نظر امکانات داروئي و مقايسه با حالتهاي استاندارد 320
22,540فردين ميرزا طلوعي بررسي زاويه CTPATELLAR TILTANGLE در بيماران مبتلا به درد قدام زانو و مقايسه آن با افراد نرمال 321
2,474توصيفي محمد حسين  رحيمي راد بررسي توافق پرسشنامه کتبي و ويدئوئي در مطالعه ISAAC در دانش آموزان 13-14 ساله شهر اروميه322
مهين  نصرتيبررسي تاثير آموزش بر ميزان رضايت از زندگي زناشويي در زنان تحت عمل هيستركتومي323
26,075توصيفي جلال  غفارزاده بررسي ميزان کلسيم شير محلي در مراکز تهيه وتوزيع شهر اروميه در سال 1383 (کد324)324
2,540توصيفي نادر پاشاپور بررسي اقدامات جاري در اداره بيماران با تب و تشنج ساده در بخش کودکان بيمارستان امام خميني اروميه (کد325)325
5,840توصيفي معصومه  حاجي شفيعهامقايسه يافته هاي سونو هيستوگرافي با D&C در بيماران دچار AUB (کد 326)326
6,890توصيفي خديجه مخدومي بررسي نظرات پزشکان عمومي در خصوص برنامه هاي آموزش مداوم در دانشگاه علوم پزشکي اروميه (کد327)327
21,215توصيفي رضا غلام نيا ارزيابي مواجهه شغلي کارگران با الياف آزبست وبررسي اثر مواجهه برعملکرد هاي ريوي ناشي از استنشاق آن در يک کارخانه توليدي (کد328)328
4,402همگروهي علي  غفاري مقدم بررسي نتايج دو ساله رژيمهاي درماني مختلف در بيماران دريافت کننده کليه دربيمارستان امام خميني اروميه (کد329)329
16,610توصيفي عليرضا ساعي فر بررسي ميزان آلودگي صوتي درمراکز آموزشي ودرماني امام خميني اروميه (کد330)330
3,902همگروهي علي  غفاري مقدم بررسي نتايج يکساله رژيم هاي درماني مختلف دربيماران دريافت کننده کليه دربيمارستان امام خميني اروميه (331)331
105,000توصيفي  معاونت پژوهشي معاونت بهداشتي فعال سازي پايگاه تحقيقات جمعيتي شهرستان اروميه ومعرفي موثر آن به آحاد مردم 332
31,145تجربي رضا  پورعلي بررسي مقايسه اي تيترآنتي بادي سرمي ويروس سرخک (IgG) قبل وبعداز واکسيناسيون همگاني M.R دربين افراد 25-5 ساله اروميه درسال1383 کد (333)333
3,740توصيفي علي  فرزانه بررسي عوامل موثر برنتايج حاصل از توراکوستومي لوله اي در درمان پاراپنومونيک افيوژن کمپليکه وآمپيم توراکس در بيمارستان امام خميني اروميه (کد 334)334
2,427محمد حسين يوسفي راد بررسي خصوصيات باليني وآسيب شناختي بيماران داراي بيماري التهابي روه اي مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني (ره) اروميه بين سالهاي 82-84 کد(335)335
15,390افسانه اميرابي بررسي ارتباط مصرف دراز مدت کنتراسپتيوهاي هورموني خوراکي باضايعات اينترالپي تليال سنگفرشي سرويکس (کد336)336
4,175توصيفي بهروز  ايلخاني زاده بررسي درصد فراواني مارکرهاي لوسميهاي حاد لنفوئيدي و ميلوئيدي با استفاده از فلو سيتومتري از اول مرداد 1383 تا مرداد 1384 در بيمراستان امام خميني (ره) اروميه (کد337) 337
3,840رامين  بهروزيان بررسي فراواني نسبي علائم گوارش بيماران ديابتي وتعيين ارتباط بين اين علائم با کيفيت کنترل قند خون وعوارض ديابت دربيماران سرپائي بيمارستان امام خميني (ره) اروميه (کد338)338
38,040شاكر  سالاري بررسي ساختار همبستگي سلامت با عوامل موثربرآن در ايران در سال (کد339)339
1,040توصيفي رحمان عباسي وش بررسي مقايسه اي بيدردي داخل فضاي جنبي بابو پيواکائين 5/%همراه يا بدون مرفين بعداز عمل جراحي کليه (کد340) 340
1,140تجربي رحمان  عباسي وش بررسي مقايسه اي ميزان بروز وشدن فاسيکولاسيون بدنبال تزريق سوکسينيل کولين (کد341)341
20,885توصيفي سريه محمدلو بررسي آنتي باديهاي آنتي فسفوليپيدي درخانمهاي با پيامد نامطلوب حاملگي مراجعه کننده با بيمارستان زنان وکوثر(کد342)342
3,670توصيفي مجمدحسين  رحيمي راد ارزيابي انجام ترومبوپروفيلا کسي در بخشهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اروميه (براساس دستوالعمل هاي کالج پزشکان سينه امريکاACCP (کد343)343
12,325 مشيري بررسي ميزان آموخته هاي حين تحصيل وکاربرد آن درمحيط کار واقعي از نظر دانشجويان،اساتيد و پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکي (344)344
5,902فريبا  نانبخش بررسي ارزش تشخيصي کلاميد يا آنتي بادي تست (CAT) و هيستروسالپنگوگرافي درتعيين ناباروري هاي لوله اي ومقايسه آن با نتايج لاپاراسکوپي (کد345)345
6,666توصيفي سريه  گل محمد لو بررسي مقايسه اي سطح سرمي منيزيم ، کلسيم ،مس، روي در حاملگي هاي نرموتانسيو وپره اکلامپسي(کد346)346
10,340توصيفي سعيد قوام زاده بررسي وضعيت تغذيه اي بيماران تازه بستري شده دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه (کد347)347
5,340رويا  ياوريان بررسي سلامت روان دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه ودانشگاه علوم تحقيقات وفنآوري اروميه درسال 84-83 (کد348)348
2,360احمد علي نيکي بخش بررسي همراهي عفونت اداراي مکرر باهيپرکلسيوري ايديوپاتيک درکودکان اروميه (کد349)349
31,960توصيفي جميله  اميرزاده بررسي الگوي مصرف مواد غذائي وعوامل موثر برآن درسالمندان روستاهاي اروميه درسال 1383 ( کد 350)350
17,284تجربي كامران  يزدان پناه بررسي ارتباط پلي مرفيسم هاي گيرنده استروژن E.R.?) Estrogen Receptor ?, ? ) با کاهش توليد اسپرم در مردان نابارور مراجعه کننده به مراکز درماني نابارور استان آذربايجان غربي (کد351)351
17,240محمد باقر زينالي مقايسه ميزان تغييرات فشارخون وضربات قلب درهنگام قراردادن راه هوائي ماسک حنجره اي با لوله گذاري داخل تراشه بعداز القاي بيهوشي( کد352)352
14,920نيمه تجربي حميدرضا  فرخ اسلاملو بررسي زمان وتعداد انزالهاي لازم براي ايجاد و آزواسپرمي متعاقب وازکتومي به روش بدون تيغ جراحي در اروميه درسال 1383(کد353)353
1,293تجربي فرهاد حشمتي بررسي تاثير انفوزيون داخل وريدي ليدوکائين با دوز پايين برروي درد بعداز عمل ومقايسه آن با گروه شاهد(کد354)354
11,000محمدباقر زينالي مقايسه گلودرد بعداز عمل بين 3 روش لوله گذاري داخل تراشه، راه هوائي ماسک حنجره اي وماسک صورتي ( کد 355) 355
7,500کيفي الهام احمدنژاد بررسي باورها و رفتارهاي رايج دردختران 25-15 ساله درمورد HIV/AIDS (کد356)356
4,000توصيفي عبدالمجيد حميصي بررسي اپيدميولوژيکي موارد سرطاني استان آذربايجان غربي درسال 82 (کد357)357
11,565توصيفي محمدرضا محمدي فلاح ارزيابي بروز رفلکس وزيکويورترال دربيماران پيوند کليه با روش جديد آناستوموز حالبي مثانه اي Barry- taguchi (کد358)358
5,420توصيفي رضا سالم صافي بررسي مشکلات دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه وديدگاه آنان درخصوص نقش استاد راهنما (کد359)359
28,000توصيفي رسول انتظارمهدي اجراي عمليات بيماريابي جذام Lec III در استان آذربايجان غربي (کد360)360
3,160,000توليديكمال خادم وطنطراحي برنامه كامپيوتري مفسر الكترو كارديوگرام و بررسي ارزش تشخيصي آن در تشخيص ريتم سينوسي قلب361
30,260تو صيفيصديقه  نجفي بررسي ميزان جامعه نگر بودن آموزش پزشکي در دانشکده پز شکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 83 کد طرح (362)362
8,500تجربي فاطمه  بهادري بررسي مقايسه اي ميزوپروستول واژينال توأم با سنتوسينون درآماده سازي و القاء زايمان با سنتوسينون به تنهائي درحاملگي هاي سه ماهه سوم (کد363)363
افسانه اميرابيمقايسه ميزان موفقيت انفوزيون اكستراآمنيوتيك نرمال سالين و شياف واژينال 3 ميلي گرمي پروستاگلاندين E2 ( دينوپروستون) براي آماده سازي سرويكس در ختم حاملگي هاي سه ماهه دوم در بيمارستان كوثر364
كمال خادم وطنبررسي عوامل موثر بر ترك سيگار در بيماران مبتلا به انسداد عروق كرونر قلب مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني آيت الله طالقاني اروميه 1383365
پرويز شريف زادهبررسي ميزان سروپوزيتيويتي Human Herpes Virus 8 در بيماران مبتلا به ساركوم كاپوزي و مقايسه آن با گروه كنترل366
معصومه همتي مسلك پاكبررسي تاثير آموزش در منزل بر وضعيت سلامت جسمي بيماران تحت درمان با همودياليز367
نادر  پاشا پوربررسي فراواني غفونت ادراري در ايكتر طول كشيده زير دو ماهگي368
نيما  حسيني جزنيمطالعه ارتباط الگوي پلاسميدي سويه هاي بيمارستاني سودوموناس آئروجينوزا با مقاومت آنتي بيوتيكي در شهرستان اروميه369
پدرام احمد پوربررسي فراواني نسبي ويرمي و نفروپاتي ناشي از BK ويروس در بيماران دريافت كننده پيوند كليه مراجعه كننده به درمانگاه پيوند بيمارستان امام خميني(ره) شهرستان اروميه از تاريخ 15/2/1384370
تجربيسهيلا آهنگر زاده رضاييارتقاء توامنديهاي نوجوانان و مادران آنان در مقابله با بحران بلوغ در دختران مدارس راهنمايي منطقه P.L در سال 85-84371
مورد- شاهديسعيد  صمد زادهبررسي ارزش تشخيصي تست آنتي ژن كانسر مثانه در مقايسه با سيتولوژي ادرار در تشخيص ترانزيشنال سل كارسينوماي مثانه372
مورد- شاهديجواد  خشابياثر فلوتيكازون در پيشگيري و كاهش عوارض سندرم ديسترس در نوزادان بسيلر كم وزن نارس373
توصيفيلطيف  قنديليبررسي پيامد بيماران مبتلا به سرطان مري مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهرستان اروميه از سال 1379 تا 1382374
توصيفيرفيع  پرنيامقايسه اثر اتساع نسجي سريع و كند (مرسوم) در ترميم نواقص پوستي از نظر پيامد باليني و تغييرات بافتي375
احمدعلي نيكي بخشبررسي نسبت نرمال كلسيم به كراتي نين ادراري در كودكان سالم مدارس لبتدايي تروميه376
توصيفيرامين بهروزيانبررسي ارتباط احتمالي بين لنفوم غير هوچكين و عفونت ويروس هپاتيت C 377
مورد - شاهديلطيف  قنديليمقايسه عوارض كوتاه مدت اعمال جراحي اوليه تيروئيد در روش لستفاده از درن و برون درن378
براتعلي  رضا پوربررسي ميزان تاثير الگوي اعتقاد بهداشتي در نگرش زنان روستايي دامدار در مورد پيشگيري از بيماري تب مالت در روستاهاي تحت پوشش مركز بهداشتي درماني 17 شهريور اروميه در سال 1384379
توصيفيحسن رفيعيبررسي سطح سلامت عمومي در خانواده هاي با فرزند عقب مانده ذهني در مركز گلهاي بهشت اروميه در سال 84-83380
توصيفيعيسي عبدي رادفراواني جهش 35delG در ژن connexin26 در ناشنوايان حسي عصبي غير سندرمي در بيماران ناشنواي مراجعه كننده به درمانگاه ENT بيمارستان امام خميني381
تجربيعلي غفاري مقدمبررسي مدت كاركرد فيستول شرياني - وريدي در بيماران با نارسايي مزمن كليوي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اروميه از سال 83 تا 1384382
مير داود عمرانيبررسي درصد فراواني و نوع ويروس پاپيلوماي انساني در بيماران مبتلا به سرطان گردن رحم با استفاده از روش Polymerase Chain Reaction383
توصيفيشمسي غفارزادهبررسي ميزان گرايش و عملكرد مديران و كاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشكي اروميه نسبت به نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات384
توصيفيرضا  سالم صافيبررسي نظرات اعضاء هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه نسبت به موانع تحقيق و ارائه راه كارها نسبت به موانع385
توصيفيسهيلا آهنگر زاده رضاييبررسي مقايسه ايي عوامل تنيدگي آور شغلي و شيوه هاي سازگاري با آن در پرستاران شاغل بخشهاي عمومي و روانپزشكي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اروميه386
توصيفيرقيه  بايراميبررسي تاثير كارگاه آموزشي حقوق بيمار براي ماماها بر كيفيت رعايت حقوق بيمار از ديدگاه بيماران بستري در بخش ليبر و زايمام بيمارستان فجر ماكو، 1384387
توصيفيايرج  محبيبهره وري تخت هاي بيمارستاني : ارزيابي ضرورت تخت روزهاي بستري در بيمارستانهاي آذربايجانغربي388
توصيفيميترا خشكه باريارزيابي ميزان تاثير مداخلات بهداشتي در بهبود شاخصهاي مراقبتهاي دوران بارداري و پس از زايمان و زايمان بهداشتي در مناطق تحت پوشش پايگاهاي 1و 2 مركز بهداشتي درماني شهيد نيك خواه اروميه389
11,200توصيفيHSRشمس الدين  شمسبررسي و تعيين نگرش كاركنان نسبت به نماز و مشكلات اقامه آن در دانشگاه علوم پزشكي اروميه390
3,800توصيفيكاربرديمحمدتقي  زاديهبررسي نتايج بيوپسي‌هاي دستگاه گوارش در مركز امام خميني 391
10,000توصيفيكاربرديكامران  كيوان پژوهبررسي نتايج احياي قلبي ريوي در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي392
3,800دكتر حيدر  نوروزي نيابررسي تاثير ليدوكائين داخل تراشه بر ميزان مصرف داروهاي آرام بخش393
3,000توصيفيHSRحميرا  وفاييبررسي ميزان افسردگي و عوامل موثر بر آن در بيماران همودياليز شونده 394
5,000توصيفيكاربرديحسن  رفيعي لك بررسي سطح سلامت رواني زوجين مراجعه كننده به منظور مشاوره ازدواج 395
4,880توصيفيHSRهادي  لطف نژاد افشارارزيابي مهارتهاي كامپيوتري و اينترنتي 396
31,391همگروهيبنياديجعفر  نوروززادهارزيابي گلوتاتيون و آنزيم گاماگلوتاميل ترانسفراز 397
52,520توصيفيكاربرديجعفر  نوروززادهبررسي نشانگرهاي التهابي در مبتلايان به CHD 398
5,000توصيفياپيدميولوژيزکيه  رستم زادهبررسي وضعيت افراد تحت همودياليز مزمن مراجعه کننده به بخش دياليز بيمارستان طالقاني اروميه از نظر هپاتيت B399
25,960كارآزمايي بالينيكاربرديسيدجواد  موسوي مقايسه پيامدهاي زودرس حاصل از دو روش جراحي ترانس هياتال400
23,300توصيفياپيدميولوژي احمد  پرورشبررسي درصدفراواني سينوزيت قارچي و نوع آن در بيماران مبتلا به سينوزيت مزمن401
5,300مورد- شاهديبنيادي سيد حسين  سيدمحمدزادهبررسي خصوصيات انفارکتوس حاد قلبي در بيماران کمتر از 45 سال و مقايسه آن با افراد مسن در بيمارستان طالقاني اروميه 402
4,400كارآزمايي بالينيداود  ملكيبررسي پاسخ باليني و ميزان بقا با درمان ايمونوساپرسيو در بيماران آنمي آپلاستيک شديد در مرکز هماتولوژي اروميه403
5,000توصيفيHSR حسن نان بخشبررسي عملکرد تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان امام رضا اروميه404
5,000توصيفيHSR حسن نان بخشبررسي ميزان غلظت نيترات و نيتريت در چاههاي آب واحدهاي صنعتي 405
26,385كارآزمايي بالينيكاربرديرضا  محمدي فلاحمقايسه عوارض ارولوژيک تکنيک هاي ريمپلانتاسيون يورترووزيکال باري و باري تاگوچي در بيماران پيوند کليه406
37,550توصيفيكاربرديعلي  غفاري مقدمبررسي فراواني نفروپاتي به علت ويروس BK در نمونه هاي بيوپسي كليه پيوندي در بيمارستان امام خميني اروميه 407
4,000كارآزمايي بالينيكاربردي فرهاد  حشمتي Intranasal sufentil for post operative408
14,000توصيفيHSR عليرضا  ساعي فربررسي نحوه جمع آوري ، حمل و نقل و دفع مواد زايد جامد صنعتي در شهر اروميه در سال 84 -85 409
16,960مورد- شاهديكاربرديرامين  بهروزيانبررسي ارتباط هليکوباکترپيلوري با آنمي فقر آهن با علت ناشناخته در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه خون بيمارستان امام خميني اروميه 410
12,000توصيفيHSR سعيد  صمد زادهبررسي نگرش اساتيد و دستياران بخشهاي باليني در ارتباط با اعلام نتيجه تشخيص به بيماران غير قابل درمان در دانشگاه علوم پزشکي اروميه 411
4,750مورد- شاهديكاربرديفرزانه  برومندبررسي مقايسه اي فراواني کشت مثبت استرپتوکوک بتا هموليتيک گروه B در نمونه رکتو واژينال و ادرار خانمهاي حامله مبتلا به PPROM412
36,574توصيفيبنياديمير داود  عمرانيشناسائي جنسيت جنين هاي انساني از نظر ژنتيکي قبل از کاشت در رحم مادر 413
6,000توصيفيكاربرديعبدالله  خرميبررسي نقش باورهاي بهداشتي در پذيرش انسولين در بيماران ديابتي تحت پوشش کلينيک ديابت بيماران شهيد مدني خوي 414
206,889تجربيكاربرديمحمدرضا  طراوتيتوليد و خالص سازي آنتي بادي هاي مونوکلونال بر عليه هورمون HCG جهت توليد کيت هاي تشخيص حاملگي در ادرار و سرم415
17,287توصيفيHSR حميد  فرامرززادهباکتريولوژي و تجزيه تحليل شيميائي سنگهاي صفراوي از لحاظ مواد تشکيل دهنده در بيماران بستري بعد از عمل416
9,940توصيفيHSRچنگيز  نعمانيبررسي ميزان شيوع هيپوپلازي ميناي داندانهاي مولر اول دائمي دانش آموزان 7 و 8 ساله دبستانهاي شهر اروميه 417
18,700توصيفيكاربردي فردين  ميرزا طلوعيبررسي مشکلات ارتوپديک بيماران پيوند کليه مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژي مرکز آ – د امام خميني اروميه418
14,700توصيفيكاربردياحمدرضا  افشار بررسي تاثير مداخله جراحي يک طرفه در سندرم تونل کارپ ايديوپاتيک دو طرفه در نتيجه علايم دست عمل نشده طرف مقابل 419
5,000توصيفيكاربرديزکيه  رستم زاده بررسي سطح سرمي Hbs آنتي بادي در بيماران نيازمند همودياليز 420
9,905تحليلي-توصيفيHSRبهرام  نبي لوبررسي کيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه علوم پزشکي اروميه : انتظارات و ادراک از کيفيت از ديدگاه دانشجويان 421
5,170كارآزمايي بالينيكاربرديمحمد باقر  زينالياستفاده از پرومتازين عضلاني بعنوان داروي کمکي در کنترل درد پس از ترميم هرني اينگوينال422
105,000تجربيكاربرديتهمينه  پيرويبررسي اثرات انجماد سريع بر پديده آپوپتوز اسپرم افراد نابارور423
5,000توصيفيكاربرديحسن  نان بخشبررسي ميزان غلظت مونوکسيد کربن در هواي شهر اروميه و اثرات بهداشتي آن در سال 85424
5,000توصيفيكاربرديحسن  نان بخشبررسي کيفيت فاضلاب شهر اروميه در سال 85425
5,000توصيفيكاربرديحسن  نان بخشبررسي کارائي تصفيه خانه فاضلاب کشتارگاه صنعتي طيور اروميه در سال 84- 85426
53,000توصيفيكاربرديداوود ملکي ملكيبررسي مورفولوژي مغز استخوان در بيماران لوپوس اريتماتوزسيستميک با سيتوپني بين سالهاي 80 تا 85 در مرکز هماتولوژي اروميه427
6,980توصيفياپيدميولوژيرامين  بهروزيانبررسي فراواني بدخيمي هاي دستگاه گوارش در بيماران مراجعه کننده با آنمي فقر آهن و عوامل مرتبط در سال 85428
39,400توصيفيكاربردي - بنياديجعفر  نوروززادهاسترس اکسيداتيو در بيماران مبتلا به بيماريهاي عروق کرونر تائيد شده با آنژيوگرافي ارتباط با مارکرهاي التهابي و شدت ضايعه 429
21,000مورد- شاهدياپيدميولوژيحسين صدرالدينيبررسي ارتباط عفونت با هليکوباکترپيلوري و سرطان مري در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام در سال 85430
37,050توصيفياپيدميولوژيعلي  غفاري مقدمغربالگري CKD در گروههاي پر خطر جامعه 431
29,000تجربيكارآزمايي بالينيعلي  غفاري مقدمبررسي تاثير پروسيانيدين هاي موجود در دانه انگور بعنوان آنتي اکسيدان روي سطح پلاسمائي MDAو TAC در بيماران همودياليزي432
14,500توصيفيHSRرامين  بهروزيانبررسي ارتباط علايم فوقاني و تحتاني گوارش با اندکس توده بدن در کارکنان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه433
5,600مورد- شاهديكاربرديرامين  بهروزيانارتباط هليکوباکترپيلوري با سرطان ريه 434
47,598همگروهيكاربردي - بنياديمحمد حسن  خادم انصاريوضعيت اکسيدان ، آنتي اکسيدان و ليپيد پروفايل ، قبل و بعد از پيوند کليه435
19,424توصيفي- مقطعيبنياديمير داود  عمرانيبررسي پلي مورفيسم هاي گيرنده کموکاين با استفاده از روش poly merase chain reaction در بيماراني که دچار رد پيوند کليه ميگردند.436
99,050تجربيكاربردي - بنيادينيما  حسيني جزنيتخليص نسبي کمپلکسهاي سلولهاي کبد و طحال موشهاي آلوده شده با سالمونلا تيفي 437
24,210تجربيكارآزمايي بالينيپدرام  احمدپوربررسي اثر آتورواستاتين بر سطح سرم مارکرهاي استرس اکسيداتيو در بيماران دياليز صفاقي بيمارستان امام خميني اروميه438
53,850مورد- شاهديكارآزمايي بالينيپدرام  احمدپوراثر 1,25 (oh) D3 بر روي مولکولهاي تحريکي در بيماران پيوند کليه در 6 تا 18 ماه اخير439
30,180تجربيكارآزمايي بالينيفاطمه  مقدم تبريزيبررسي تاثير مشاوره بر سبک زندگي زنان يائسه در مرکز تحقيقات و توسعه اجتماعي و ارتقا سلامت شهر اروميه در سال 85440
8,450توصيفيكاربردينادر آقاخانيبررسي ديدگاه بيماران بستري در بيمارستانهاي آموزشي شهر اروميه نسبت به رعايت حقوق خوددر سال 85441
5,000توصيفيكاربرديعيسي  عبدي رادفراواني جهش Duplication exon 13 در Familial breast canser442
6,050توصيفيكاربرديرامين بهروزيانمطاله ارتباط بين عفونت H پايلوري و آنسفالوپاتي کبدي443
9,500توصيفيHSRمحمدحسين  رحيمي رادارتقاء ترومبوپروفيلاکسي در بخشهاي جراحي با يادآور دستورالعمل Accp در پرونده بيمارستاني بيماران444
5,000تجربيكارآزمايي بالينيفاطمه  مقدم تبريزيبررسي تاثير مشاوره بر سوء رفتار با زنان سالمند در خانواده هاي تحت پوشش پايگاههاي تحقيقات جمعيتي شهر اروميه در سال 85-84 445
4,652مورد- شاهديكاربرديزهرا  فكورمطالعه علل عدم کفايت شير مادر در ايجاد دهيدراتاسيون هيپرناترميک در نوزادان فول ترم 446
8,641مورد- شاهديكاربرديرضا  سالم صافي بررسي عوامل موثر بر افت تحصيلي ( مشروطي ) دانشجويان پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي اروميه447
5,000تجربيكاربردينيما  حسيني جزنيبررسي تاثير عصاره آبي چاي سبز در افزايش حساسيت سويه هاي ادراري اشيرشيا کلي نسبت به آنتي بيوتيک سيپروفلوکساسين448
5,100توصيفيكاربرديسيد حسين  سيدمحمدزادهبررسي ارتباط بين پيامد ناشي از انفارکتوس حاد قلبي و مراقبتهاي پيش بيمارستاني449
26,800تجربيكاربرديعليرضا  شيرپورمطاله مصرف توام ويتامين E و آلفا ليپوئيک اسيد بر شاخصهاي استرس اکسيداتيو در لايه موکوسي روده کوچک رت باليني450
6,500توصيفيكاربرديعبدالله خرمي ماركانيبررسي ميزان تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري در مقطع کارشناسي پيوسته دانشکده پرستاري و مامائي اروميه و دانشکده پرستاري خوي سال 85451
14,200توصيفياپيدميولوژيخسرو  حضرتي تپهبررسي فراواني آلودگيهاي انگلي – روده اي در کودکان و بزرگسالان عقب مانده ذهني در مرکز توان بخشي ايثار اروميه در سال 85-84 452
44,030تجربيHSRزهرا  يكتابررسي مقايسه اي تاثير تجويز متناوب و روزانه مکمل آهن بر سطح هموگلوبين و فريتين سرم در زنان باردار453
30,500مورد- شاهديكارآزمايي بالينيمنصور  عليزادهبررسي تاثير داروي تامسولوسين در درمان طبي سنگهاي ديستال حالب454
33,312توصيفيبنياديمير داود  عمرانيبررسي ارتباط بين پلي مرفيسم هاي ژن فاکتور رشد بتا تغيير يابنده 1 و سرطان و هيپرپلازي هاي پروستات با استفاده از روش Poly merase chain reaction 455
19,720توصيفياپيدميولوژيعلي  غفاري مقدمبررسي شيوع آنمي در بيماران پيوند کليه و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان امام (ره ) اروميه در سال 85 456
14,265توصيفيكاربرديمرضيه  ابراهيميبررسي ارتباط شاخص توده بدني با گرگرفتگي در زنان ميانسال پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر اروميه در سال 85-86 457
10,788توصيفيكاربرديفريبا  عباسيافتراق کراتوآکانتوما از کارسينوم سلول سنگفرشي پوست 458
4,930توصيفيكاربرديعبدالقادر  جليليبررسي ارزش تشخيصي بيوپسي سوزني با هدايت سي تي اسکن در تشخيص توده هاي توراکس459
71,570تجربيHSRحميدرضا فرخ اسلاملوبررسي مقايسه اي دو روش تزريقي پيشگيري از بارداري مگسترون و سيکلوفم از طريق کارآزمائي باليني فاز III 460
9,180توصيفيكاربرديرضا  سالم صافي بررسي شيوه هاي مطالعاتي و منابع درسي مطالعاتي مورد استفاده دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 85461
5,000تجربياپيدميولوژينيما  حسيني جزنيمطالعه الگوي پلاسميدي سويه هاي بيمارستاني کلبسيلا و ارتباط آن با ميزان مقاومت آنتي بيوتيکي در مراکز آموزشي درماني 462
14,248توصيفيكاربردي - بنياديخسرو  حضرتي تپهبررسي تاثير آموزش بهداشت به روش قصه گوئي در پيشگيري و کنترل عفونتهاي انگلي روده اي در دانش آموزان مدارس ابتدائي منطقه باراندوز چاي شهرستان اروميه 463
14,400توصيفيكاربردينادر  پاشاپورمقايسه تاثير تجويز تک دوز متناوب ايبوبروفن و استامينوفن در کاهش تب در کودکان تب دار 464
32,250تجربيبنياديعليرضا  شيرپورتاثير آلفاليپوئيک اسيد بر ليپيد پراکسيداسيون آنزيمهاي آنتي اکسيدانت و آپوپتوزيس سلولهاي ميوکارد رت باليني 465
17,626توصيفيبنياديمير داود  عمرانيبررسي ارتباط بين پلي مرفيسم ژن کاتاکول – او – متيل ترانسفراز و اقدام به خودکشي با استفاده از روش پلي مراز ......466
18,000توصيفياپيدميولوژيپدرام  احمدپوربررسي فراواني استئوپروز و عوامل خطر مرتبط با آن در بيماران پيوند کليه با فاصله 6 ماه تا 2 سال بعد از پيوند در بيمارستان امام اروميه 467
5,000تجربيكاربردينيما  حسيني جزنيبررسي اثر ضد ميکروبي عصاره کلروفرمي سير بر روي سويه هاي برخوردار از مقاومت داروئي چندگانه اسينتو باکتر جداسازي شده از بيماران بستري 468
5,000توصيفيكاربرديزکيه  رستم زادهبررسي فراواني HTLV نوع اول در بيماران همودياليزي مراجعه کننده به بخش همودياليز بيمارستان طالقاني 469
37,240نيمه تجربيكارآزمايي بالينيمحمدرضا  محمدي فلاحبررسي درمان اندوسکوپيک رفلاکس مثانه اي حالبي به روش الکتروکواگولاسيون470
25,450تجربياپيدميولوژيشهره  افشار ياوريمقايسه مقاومت آنتي بيوتيکي و الگوي پلاسميدي در اشرشيا کلي هاي ايزوله شده از عفونتهاي ادراري 471
5,000توصيفيكاربرديجواد  خشابيمقايسه اثر نبوليز سالبوتامول همراه با منيزيم سولفات با نبوليز سالبوتامول همراه نرمال سالين در درمان حمله حاد آسم کودکان 472
106,800توصيفيكاربردي - بنياديجلال غفارزادهبررسي فراواني افزودنيهاي غير مجاز شيرهاي خام و فرآوري شده در شهرستان اروميه 473
85,385توصيفيكاربرديجلال  غفارزادهبررسي ميزان آلودگي به پاتولين و کپک در کنسانتره سيب و آب سيب توليدي استان 474
17,000مورد- شاهديكاربرديرضا  ثمراه ايبررسي ارتباط هليکوباکترپيلوري با پوليپ بيني475
129,450تجربيبنيادياحسان  صبورينقش گيرنده هاي اپيوئيدي بر فعاليت صرعي هيپوکامپ کامل ايزوله موش 476
30,000توصيفيبنيادياحسان  صبوريمطالعه اثر اگونيستها و آنتاگونيستهاي اختصاصي گيرنده هاي اپيوئيدي بر فعاليت صرعي هيپوکامپ ايزوله در موش سوري 477
11,000توصيفيكاربردينادر آقاخانيبررسي تاثير آموزش رژيم غذائي بر کيفيت زندگي بيماران همودياليزي مراجعه کننده به بيمارستان طالقاني478
30,000همگروهيبنياديسيامک  سلاميبررسي هيپرمتيلاسيون پروموتر ESRI , APC, و... در سرطان پستان 479
1,300توصيفيكاربرديايرج  محبيمطالعه علايم باليني و شاخصهاي عملکردي ريه بعنوان فاکتورهاي پيش بيني کننده بروز پنوموتوراکس در سيليکوزيس سريعا" پيشرونده480
0تجربيكاربرديايرج  محبيمطالعه فاکتورهاي پيش بيني کننده پنوموتوراکس در سيليکوزيس سريعا" پيشرونده بر اساس معيارهاي بين المللي طبقه بندي پنوموکونيوزيس ها 481
18,300توصيفيكاربرديحسن نان بخشبررسي وضعيت بهداشتي و کيفيت نان در نانوائيهاي شهر اروميه482
15,900توصيفيكاربرديحسن  نان بخشبررسي کيفيت منابع آب قابل شرب از نظر خورندگي در سيستم توزيع آب شهر اروميه 483
21,200توصيفيكاربرديحسن نان بخشبررسي ارتباط بين ميزان شاخصهاي بيولوژيک و پارامترهاي کيفي آب در سيستم توزيع آب آشاميدني مناطق روستائي شهر اروميه 484
5,000توصيفيكاربردي - بنياديزهرا  زارع فضل الهيبررسي اپيدميولوژيکي بيماران بستري دچار مسموميت در مراکز آموزشي درماني شهرستان اروميه 485
9,000توصيفيكاربرديدکتر محمد حسين  رحيمي رادآنتراکوزيس و آنتراکوفيبروزيس در برونشها در بخش برونکوسکوپي بيمارستان امام خميني ، علل احتمالي و اهميت کلينيکي 486
7,500توصيفيكاربرديدکتر سيد جواد  موسويبررسي ميزان رضايت دانشجويان از خدمات دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 487
8,500توصيفيكاربرديفرهاد  حشمتيبررسي تاثير تئوفيلين بر روي سردرد بعد از بي حسي نخاعي488
21,854توصيفيكاربرديسيد حسين  سيدمحمدزادهبررسي ارتباط عفونت با هليکوباکترپيلوري و سندرم X قلبي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان طالقاني 489
34,500تجربيكارآزمايي باليني محمد باقر  زيناليارزيابي اثرات ضد دردي عوارض جانبي انفوزيون کتامين با دوز پائين براي کنترل درد بعد از عمل در اعمال جراحي هيسترکتومي شکمي 490
12,500همگروهيبنيادي - كاربردي نوروززادهارزيابي سطوح پلاسمائي آنزيم هاي گلوتاتيون پراکسيداز و گلوتاتيون ردوکتاز در بيماران پيوند کليه و ارتباط آن با سطوح پلاسمائي نيتروژن اوره خون و کراتينين 491
5,170توصيفيكاربردي حيدر  نوروزي نيابررسي اثر دگزامتازون در پيشگيري از لرز بعد از عمل جراحي با بيهوشي عمومي 492
48,500توصيفيكاربردي شاه صنم  غيبيتعيين فراواني استئاتوز کبدي در کودکان چاق توسط سونوگرافي و بررسي تاثير کاهش BMI با رژيم کم کالري بر استئاتوز 493
5,000توصيفيكاربردينادر  آقاخانيبررسي مشکلات آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پزشکي 494
5,000توصيفيكاربردي نازآفرين  قاسمزادهبررسي دانش ، بينش و اظهار عملکرد پژوهشگران و نيروهاي نگهدارنده حيوانات در مراکز تحقيقاتي نسبت به رعايت اصول اخلاقي در پژوهش با حيوانات آزمايشگاهي 495
5,000توصيفيبنيادي - كاربرديحسن  رفيعي لك بررسي مقايسه اي شاخص هاي رشد جسمي ( وزن ، قد ، دور سر ) نوزادان تغذيه شده با شير مادر و شير خشک با استانداردهاي ايران در 6 ماه اول بعد از تولد در مراکز بهداشتي496
8,790توصيفيكاربرديبراتعلي رضا پوربررسي نياز آموزشي مادران در مورد مصرف O.R.S در منزل در موقع اسهال حاد در کودکان زير 5 سال497
41,935تجربيبنيادي - كاربرديدکتر شهرام شهابي شهابيبررسي تاثير ضد اوپيوئيدي نالوکسن بر کارائي واکسن هاي DNA واجد گليکوپروتئين D ويروس هرپس سيمپلکس تيپ يک 498
37,900تجربيبنياديدکتر يوسف رسمي رسميمطالعه شاخص هاي اکسيداني و آنتي اکسيداني در بيماران مبتلا به هليکوباکترپيلوري و رفلاکس معده به مري499
8,000توصيفيHSRشمسي  غفارزادهبررسي فراواني مصرف اکستازي و عوامل موثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه500
21,800توصيفيكاربرديرحيم  عاليبررسي فراواني باکتري لژيونلاپنوموفيلا و عوامل موثر بر رشد آن در سيستم آب بيمارستان امام خميني اروميه501
4,560توصيفيبنيادي - كاربردي علي  انشاييبررسي عوارض زودرس و ديررس ترميم فتق هاي مغبني عود کرده به دو روش باز 502
16,170تجربيكاربردي آرام  فيضيبررسي تاثير نوع محرک شرطي همراه با شيمي درماني بر تهوع پيش بين در بيماران مبتلا به سرطان : يک مطالعه تجربي 503
5,669توصيفيكاربردي فريبا  عباسيارزش تشخيصي سيتولوژي از طريق آسپيراسيون حين عمل در تشخيص تومورهاي تخمدان با فروزن سکشن 504
15,000توصيفيكاربردي کمال  خادم وطن طراحي و ساخت قلب مصنوعي کامل دائمي الکترو هيدروليکي قابل پيوند در داخل بدن انسان 505
11,000توصيفيHSR حميد رضا  فرخ اسلاملو ارتقاي کيفيت خدمات تنظيم خانواده از طريق ادغام راهنماي ارايه خدمات در برنامه تنظيم خانواده 506
5,715توصيفيHSRحليمه  شيخلوبررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروري بيمارستان کوثر اروميه507
14,600توصيفيكاربرديمحمدحسين  رحيمي رادبررسي ارزش تشخيصي CRP در مايع جنبي اگزودا508
20,000توصيفيكاربرديشاه صنم  غيبي بررسي موتاسيون هاي شايع بيماري سيستيک فيبروزيس در آذربايجان غربي509
5,000توصيفيكاربرديرضا  سالم صافي بررسي عملکرد اساتيد راهنماي تحصيلي دانشکده هاي پرستاري و مامائي ، بهداشت و پيراپزشکي اروميه بر اساس آئين نامه510
12,000توصيفيكاربرديزکيه  رستم زادهبررسي فراواني آلودگي CMV در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به بخش همودياليز بيمارستان طالقاني اروميه در سال 86 511
21,500توصيفيكاربرديفريبا نان بخشمقايسه سطح سرمي هموسيستين ، فوليک اسيد ، ويتامين B12 در حاملگي پره اکلامپتيک شديد و نرمال ، قبل از زايمان و 2 ماه بعد از زايمان512
10,000تجربيكارآزمايي بالينييوسف  رسميارزيابي فاکتورهاي خطر بيماريهاي قلبي – عروقي در پلاسما بدست آمده از بيماران مبتلا به سويه هليکوباکترپيلوري513
11,000توصيفيHSRشاه صنم  غيبيبررسي ميزان افت تحصيلي دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه و تعيين برخي عوامل زمينه ساز514
4,000توصيفيكاربرديهاله  آيت اللهيبررسي تاثير درمان با متوتروکسات بصورت تزريق عضلاني هفتگي در بيماران مبتلا به تومور تروفوبلاستيک حاملگي با ريسک پائين مراجعه کننده به بيمارستان کوثر اروميه 515
10,000همگروهياپيدميولوژي علي  عيشيبررسي فراواني نکروز مغز استخوان و علل آن در بيماران بخش خون بيمارستان امام 516
6,600توصيفياپيدميولوژي علي  عيشيبررسي تغييرات آزمايشگاهي خون محيطي در بيماران مبتلا به سل فعال ريوي قبل و بعد از درمان با استفاده از سيستم هماتولوژيک H3517
13,568توصيفيبنياديميرداود  عمرانيبررسي ارتباط بين پلي مورفيسم هاي ژن کاتاکول او متيل ترانسفراز و سرطان و هيپرپلازي هاي پروستات 518
7,868توصيفيبنياديميرداود  عمرانيبررسي پلي مورفيسم هاي ژن فاکتور رشد بتا تغيير يابنده 1 با استفاده از روش PMC در بيماران رد پيوند کليه519
9,779توصيفيكاربرديهاشم  محمودزادهبررسي همراهي هيپرکلسيوري ايديوپاتيک و ريفلاکس اوليه ادراري در کودکان زير 6 سال 520
7,565توصيفيHSR علي  صدقياني فربررسي نگرش دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان اروميه به قرصهاي اکستازي521
12,000توصيفيكاربرديثريا  صالح گرگريبررسي عوامل موثر بر سطح سرمي منيزيم در بيماران مبتلا به پره اکلامپسي و اکلامپسي تحت درمان با سولفات منيزيم عضلاني522
10,000توصيفيبنيادي شهرام  شهابيبررسي اثر پروپرانولول و نالوکسان به عنوان ادجوانت براي واکسيناسيون عليه سالمونلاتايفي موريوم 523
44,237تجربيHSR زهرا  يكتابررسي تاثير تجويز روي بر کنترل ديابت ، پروفايل ليپيد و کيفيت زندگي بيماران ديابتي تيپ ........ 524
15,324تجربيكاربرديمرضيه  تارويرديمقايسه تاثير آموزش باليني مبتني بر چک ليست مهارتي با آموزش سنتي بر يادگيري مهارت باليني و اضطراب دانشجويان پرستاري525
5,500توصيفيHSRشمسي  غفارزادهجايگاه پژوهش در بين دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه526
13,000توصيفيبنياديبهروز  ايلخاني زادهمطالعه فراکتالي بر روي حاشيه هسته سلولهاي سرطاني در گسترش رسوبهاي ادراري527
4,680توصيفيكاربرديعليرضا  رستم زادهبررسي اثرات کاربرد ان – استيل سيستئين در بروز نفروپاتي ناشي از ماده حاجب528
1,000توصيفيكاربردي حسين  سيدمحمدزادهبررسي ارتباط بين چاقي و گرفتاري عروق کرونر با معيارهاي WHR و WC و BMI529
9,500توصيفيبنياديميرداود  عمرانيبررسي مولکولي واريانت هاي ژنهاي اينترکولين 10 ، اينترفرون گاما ، ..........در بيماران رد حاد و مزمن پيوند کليه530
13,900توصيفيبنيادي ميرداود  عمرانيبررسي مولکولي چند شکلي هاي ژنهاي اينترکولين 10 ، اينترفرون گاما ، ..........در سرطان و هيپر پلازي پروستات 531
10,000توصيفيكاربردي فرزانه  برومندبررسي ارزش پيشگوئي نسبت سلولهاي پلي مورفو نوکلئر به اپي تليال واژن در زايمان زود رس خودبخودي532
26,500مورد- شاهديكاربردي فريبا  نان بخشوابستگي غلظت روي در پلاسماي خون مادران و نوزادان در زايمان زودرس533
7,302توصيفيكاربرديمينا  جعفريبررسي اثرات افزودن فنتانيل به بوپيوکائين هيپربار با دوز کم در بي حسي نخاعي براي اعمال جراحي سزارين534
6,200توصيفيكاربرديافسانه  اميرابيبررسي ارتباط مقادير پروتئين ادرار 4 و 24 ساعته در زنان با تشخيص اوليه اختلالات هيپرتانسيو حاملگي در بخش کوثر بيمارستان شهيد مطهري اروميه 535
107,460توصيفيكاربردينصرت الله ملازادهبرنامه جامع کنترل سرطان استان 536
1,000توصيفيكاربردياحمدعلي  نيكي بخشمقايسه دو روش voiding cystourethra graphy و direct radinuclide cystography در کودکان عفونت ادراري537
16,000توصيفيكاربردي ساسان  حجازيبررسي تاثير کلسيم خوراکي و ويتامين D بر نتايج دنسيومتري استخوان و.............................در بيماران بتا تالاسمي ماژور538
7,744توصيفيكاربردياميد  رضاييبررسي تاثير آموزش تغذيه بر آگاهي و عملکرد بيماران همودياليزي 539
1,000توصيفيكارآزمايي بالينيعلي  انشاييمقايسه پيامد سه روش جراحي باز ، ترميم اوليه و فلپ چرخش در بيماري سينوس پيلونيدال مزمن 540
5,000توصيفياپيدميولوژي زکيه  رستم زادهبررسي فراواني سروپوزيتيوته در بيماران پيوند کليه بيمارستان امام خميني اروميه541
9,700تجربيكاربردينادر  آقاخانيبررسي تاثير آموزش بر اضطراب و افسردگي در بيماران دچار انفارکتوس ميوکارد بستري در بيمارستانهاي آموزشي 542
5,000توصيفيكاربردينادر  آقاخانيبررسي ديدگاه دانشجويان پزشکي کارورز باليني نسبت به ارتباط با بيماران بستري در بيمارستانهاي آموزشي 543
33,374تجربيبنيادي شهرام  شهابيبررسي اثر پروپونولول بعنوان يک ادجوانت شيفت دهنده پاسخهاي ايمني به سمت TH1 همراه با واکسن ليستويامونوسيتوژنز بعنوان يک مدل544
28,404تجربيبنيادي شهرام  شهابيبررسي اثر نالوکسان بعنوان يک ادجوانت شيفت دهنده پاسخهاي ايمني به سمت TH1 همراه با واکسن ليستويامونوسيتوژنز بعنوان يک مدل545
5,400تجربيتولديدکتر مهدي  حقيقت افشارطراحي نرم افزار کامپيوتري براي پردازش فيلم هاي آنژيوگرافي و بررسي تاثير استفاده از تکنيک هاي پردازش تصاوير ديجيتال در کيفيت آنژيوگرافي546
37,650بنياديامير حيدريتعيين ميزان ميکروزوم در نمونه هاي بيوپسي کبد547
23,462بنياديمرتضي باقريبررسي فراواني آلل ها و ژنوتايپ هاي فاکتور انعقادي در بيماران مبتلا به سقط هاي مکرر و افراد سالم 548
10,000بنياديخليل عزيز پوربررسي تاثير پروبيوتيکها روي سرطان پستان در مدل موش Balk /c 549
10,000كاربردينيما حسيني جزنيبررسي اثر ضد ميکروبي اسانس هاي پرتقال ، ليموترش ، شويد و.....بر روي ايزوله هاي مقاوم به آنتي بيوتيک اسينتوباکتر 550
25,800HSRكمال لطيفي قرميشبررسي تاثير آموزش کارکنان در خصوص طرح تکريم بر آگاهي ، نگرش و عملکرد آنها در نظام اداري بوکان 551
65,000بنيادي- كاربرديسيامك سلاميبررسي تاثير هيپرمتيلاسيون نابجاي پروموترژن گيرنده آلفاي استروژن در زنان مبتلا به سرطان سينه و ارتباط آن با جهش .. 552
0كارآزمايي بالينيمهزاد مهرزادصدقيانيتاثير کورتيکو استروئيد خوراکي در پاسخ تخمداني وميزان حاملگي زنان نابارور تحت درمان سيکل هاي ميکرواينجکشن 553
35,350بنيادييوسف رسميبررسي ارتباط بين مارکرهاي التهابي و سويه+(A) CAG هليکوباکترپيلوري در افراد مبتلا به سندرم X قلبي554
74,400كاربرديابوالفتح لامعيپيشنهاد طرح تحقيق براي تهيه خط سير باليني در يکي از مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه 555
36,600كاربرديابوالفتح لامعيارزيابي و ارتقاي گزارش صبحگاهي در رشته هاي باليني منتخب دانشگاه علوم پزشکي 556
60,700بنيادي- كاربردينيما حسيني جزني کاربرد پروتيئن هاي حاصل از ليز سلولهاي سالمونلاتايفي همراه با مخلوط آلوم – نالوکسان بعنوان يک کانديد در واکسيناسيون موش آزمايشگاهي 557
8,710كاربرديمحمدحسين رحيمي راد بررسي کمپليانس بيماريهاي آسمي در درمان و عوامل دخيل در آن 558
11,700كاربرديبهروز ايلخاني زاده بررسي ارتباط بين سطح سرمي آنتي بادي هاي کلاميد يا پنومونيه ، هرپس سيمپلکس نوع 1و2و سايتومگالوويروس با MI در مراجعه کنندگان به بيمارستان طالقاني 559
8,700كاربرديعليرضا ماهوري تاثير ترانسفوزيون خون اتولوگ بر ميزان نياز به خون آلوژنيک در اعمال جراحي پيوند عروق کرونر 560
30,200بنيادي- كاربرديبهروز ايلخاني زادهبررسي غلظت هورمونها و سيتوکين هاي انتخابي مايع فوليکولر و ارتباط آنها با ميزان لانه گزيني جنين در زنان نابارور تحت درمان به روش ميکرواينجکشن در بخش نازائي کوثر 561
8,195كاربرديشاكر سالاري بررسي ميزان شيوع و عوامل مرتبط با آسيبهاي ناشي از سرسوزن و اشياي تيز و برنده در کارکنان مراکز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه 562
8,549كاربرديشاكر سالاري بررسي تغييرات آزمون پوستي توبرکولين در کارکنان بهداشتي درماني مراکز آموزشي و کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي اروميه و عوامل موثر بر آن 563
12كاربرديعليرضا عيشي بررسي ارزش پيش آگهي شاخص هاي پلاکتي در بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار مراجعه کننده به مراکز آموزشي و درماني طالقاني 564
10,375كاربرديمرتضي عزيزي بررسي و تحليل استناد پايان نامه هاي دکتراي پزشکي عمومي دانشگاه از آغاز سال 1379 تا پايان سال 1386 565
0كاربرديمهدي حقيقت افشار بررسي ميزان رعايت موازين اخلاقي در پژوهش در پايان نامه هاي دانشگاه طي سالهاي 82- 86 566
27,822كاربرديفرحناز نوروري نيابررسي همراهي بيان پروتئين P53و CD44 در کارسينوم سلول کليوي 567
7,670كاربرديعليرضا ساعي فر بررسي ميزان آلودگي صوتي در بيمارستان امام رضا (ع) اروميه 568
23,000كارآزمايي بالينيعلي انشايي بررسي مقايسه اي اثر تريامسينولون ترزيقي به تنهائي و با Garment 569
2,800كارآزمايي بالينينادر پاشاپور مقايسه تاثير تجويز متناوب ايبوبروفن و استامينوفن در کاهش تب در کودکان تب دار 2 تا 4 ساله 570
20,000كاربرديطاهر زبيري ارزيابي ناحيه در معرض ايسکمي با DWI MRIدر بيماران مبتلا به STROKEمغزي حاد مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني (ره ) در سال 86 571
6,500HSRحسين موسي زادهبررسي تاثير آموزش بهداشت با مدل باور بهداشتي بر روي آگاهي و نگرش دانش آموزان پيش دانشگاهي نسبت به بيماريهاي رواني در اروميه سال 87 572
17,000كاربرديرحيم محمودلو بررسي کيفيت زندگي و پيش آگهي طولاني مدت در افراد جوان با سابقه سوختگي در کودکي که در بيمارستان امام خميني در سالهاي 84- 80 بستري بوده اند .573
41,100بنياديفيروز قادري پاكدل بررسي تاثير پرفيوژن Bupropion بصورت Invitro روي پاسخهاي برانگيخته سيناپس هاي مقاطع زنده هيپوکامپ موش سفيد آزمايشگاهي 574
29,410بنياديفيروز قادري پاكدل بررسي تاثير تجويز طولاني مدت پيش و پس از تولد داروي Bupropion روي القاپذيري تقويت طولاني مدت ( LTP ) در سيناپس هاي هيپوکامپ موش سفيد آزمايشگاهي 575
42,150بنيادي- كاربرديمحمدحسن خادم انصاريمطالعه آسيب اکسيداتيو DNA و پروتيئن و بررسي مقادير 8- ايزوپروستان، کاتالاژ، سرولوپلاسمين و نيتروز آمين در بيماران مبتلا به سرطان مري 576
49,800بنيادي- كاربردينيما حسيني جزنيبررسي اثر تجويز دارويCarbenoxolone Di sodium salt بعنوان القا کننده Shock protein heat در کاهش شدت بيماري زائي ناشي از ليپو پلي ساکاريد سالمونلا تيفي موريوم در موش آزمايشگاهي 577
18,750كارآزمايي بالينيمهزاد مهرزادصدقيانيبررسي تاثير درماني کپسول روغن ماهي و قرص ويتامين B1 بر مدت و شدت ديسمنوره در دختران دبيرستاني منطقه يک شهر اروميه 24578
10,000بنيادي- كاربردينيما حسيني جزنيبررسي اثرات ضد باکتريائي گياه مرغ با تعيينMIC و MBC بر روي سويه هاي باکتريائي 579
12,000HSRمحمد عليزادهبررسي عملکرد پرستاران اورژانس و مقايسه آن با استانداردهاي بين المللي ( در زمينه احياء قلبي ريوي و ترياژ ) در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه 580
4,906HSRخاطره رضازادهبررسي وضعيت تغذيه اي بيماران همودياليزي مراجعه کننده به بيمارستان شهيد مدني خوي 581
8,640كاربردينادر آقاخانيميزان رعايت اصول پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني در پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر اروميه 582
7,665HSRرقيه بايراميآگاهي، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتي در زمينه مراقبتهاي قبل از بارداري در شهرستان خوي 583
32,000كاربرديمحمدحسين رحيمي رادبکارگيري و مقايسه Sofa , Apache 11 براي بررسي پيامد در بيماران بحراني در بخشهاي ICU بيمارستان امام خميني 584
7,174كاربرديمحمدرضا محمدي فلاحبررسي ماندگاري و عوارض درمان اندوسکوپيک رفلاکس مثانه اي حالبي به روش الکتروکواگولاسيون پس از يکسال 585
32,000كارآزمايي بالينيمنصور عليزادهمقايسه تاثير داروي تامسولوسين و نيفيديپين در درمان طبي سنگهاي ديستال حالب 586
7,500كاربرديرحيم محمودلوبررسي تاثير وجود يا عدم وجود درن بر عوارض کوتاه مدت ترميم فتقهاي مغبني به روش Lichten stein در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان امام خميني اروميه587
18,750اپيدميولوژيمحمدرضا محمدي فلاحالگوي فراواني آنومالي هاي مادرزادي ژنيتال خارجي در نوزادان پسر متولد شده در بيمارستان مطهري اروميه 588
10,000بنيادي- كاربرديبهنام حشمتيانبررسي اثرات عصاره آبي – الکلي برگياه شاهي بر ميزان فشارخون شرياني و ضربان قلب در موش صحرائي مبتلا به پرفشاري خون DOCA - نمک 589
2,650اپيدميولوژيسيما مسعوديبررسي ميزان دانش پزشکان و پرستاران بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه از نحوه اندازه گيري صحيح فشارخون در سال 87 590
6,860كاربرديغليرضا ماهوري بررسي تاثير شاخص دو طيفي بر ميزان مصرف پروپوفول دربيماران تحت اعمال جراحي باي پس کرونر 591
4,500HSRاحمد شهلابررسي احتمال بقاي بيماران مولتي ترومائي بستري شده در بيمارستان شهيد مطهري در سال 84 به روش اسکات592
5,000كاربرديعلي احمد آقاپوربررسي امکان کاربرد پلي آلومينيوم کلرايد براي حذف کدورت در تصفيه خانه آب شهر اروميه 593
9,250كارآزمايي بالينيمحمد باقر زيناليمقايسه اثرات دوزهاي متفاوت کتامين بر عمق بيهوشي با استفاده از شاخص دو طيفي BIS در هنگام بيهوشي با پروپوفول594
9,995بنيادي- كاربردياحسان صبوريبررسي اثر دسموپرسين تزريقي بر سندرم ترک اعتياد و دفع مرفين از طريق ادرار در موش صحرائي 595
6,000HSRرقيه بايراميتجارب زايماني زنان اول زا 596
10,000بنيادي- كاربرديزهرا زارعارزيابي مراحل پياده سازي HIS در بيمارستان امام خميني 597
6,000HSRحميده محدثيبررسي شاخصهاي تدريس اثربخش از ديدگاه اعضاء هيئت علمي و دانشجويان دانشگاه و تدوين شاخصهاي تدريس اثربخش598
7,600كارآزمايي بالينيمحمد كرمياربررسي تاثير درماني روي بر پيامد اسهال حاد کودکان 9ماه تا 5 سال بستري شده در بخش کودکان بيمارستان مطهري اروميه 599
8,100كاربرديهاله فيضي پوربررسي رابطه حافظه و انگيزه تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشکي 600
10,000بنياديشهرام شهابيبررسي تاثير روزه بر غلظت سرمي پروتئين شوک حرارتي HSP70601
10,000كاربردييوسف محمدپورتاثير بکارگيري مدل همکار آموزش باليني بر صلاحيت باليني و رضايت دانشجويان پرستاري از آن واحد در بخش داخلي قلب 602
13,808كاربرديفرحناز نوروري نيابررسي فراواني بيماريهاي غير نئوکلاسيک در نمونه هاي تومور نفرکتومي کليه 603
9,036كارآزمايي بالينيشاه صنم غيبيبررسي تاثير ويتامين E بر بهبود اسهال پايدار در کودکان زير 3 سال در شهرستان اروميه 604
41,700بنياديكامبيز ديباشناسائي گونه هاي کانديدا و آسپرژيلوس جداشده از بيمارستانهاي اروميه و بررسي منابع عفونت …605
9,700كاربرديبهنام حشمتيانبررسي اثر بلوک گيرنده هاي هيستاميني و نيتريک اکسايد بر تغييرات فشارخون شرياني ناشي از تزريق داخل صفاقي DMSO در موش صحرائي 606
32,079بنياديامير حيدرياندازه گيري ميزان ماده موثره دکسترومتورفان در اشکال داروئي موجود در بازار داروئي ايران به روش HPLC با دتکتور فلوئورسانس 607
8,045كاربرديرسول قره آغاجيشکاف کيفيت خدمات بهداشتي اوليه ارايه شده در مراکز بهداشتي شهري شهر اروميه 608
13,100HSRاسدالله مرادپوربررسي سيماي مرگ زنان استان آذربايجان غربي 609
9,500كاربرديداود ملكيبررسي ارتباط بيماري ايديوپاتيک ترومبوسيتوپنيک پورپورابا عفونت در بيماران مراجعه کننده به بخش خون و انکولوژي بيمارستان امام خميني 610
14,255كاربرديناصر قره باغيبررسي تاثير بار اضافي آهن بر ريسک ابتلا به توبرکلوزيس611
7,350كاربرديسيد جواد موسويارزش تشخيص لاپاراسکوپي در تروماهاي نافذجدارشکم در بيماران با هموديناميک پايدار مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني اروميه612
20,000كاربرديرحيم محمودلوبررسي تخليه معده در بيماران مبتلا به کانسر مري بدنبال ازوفاژکتومي با و بدون پيلوروميوتومي 613
18,750كاربردييوسف حقيقي مقدمبررسي ميزان شيوع رفتارهاي پرخطر در جوانان دبيرستانهاي اروميه 614
10,700كاربرديمعصومه حاجي شفيعهابررسي ارتباط عفونت هليکوباکترپيلوري با لانه گزيني و سقط زودرس جنين در بيماران تحت درمان ميکرواينجکشن 615
2,520كاربرديمعصومه حاجي شفيعهابررسي ارتباط واژينوز باکتريال با لانه گزيني جنين و سقط زودرس در زوجين نازاي تحت درمان با تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم در بخش نازائي بيمارستان مطهري اروميه 616
20,000كاربرديمحمدرضا محمدي فلاحبررسي اهميت کلينيکي برآمدگي داخل مثانه اي پروستات در بيماران مبتلا به هيپرپلازي خوش خيم پروستات 617
8,700كارآزمايي بالينيفريبا نان بخشبررسي تاثير 17 آلفاهيدروکسي پروژسترون در جلوگيري از پيشرفت زايمان در خانمهاي حامله با زايمان زودرس 618
12,900مورد- شاهديبنيادي- كاربرديمحمد رضا انوشهبررسي مقايسه ايي سطح آنتي بادي IgE توتال سرمي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني و افسردگي اساسي با گروه سالم 619
9,150تجربيكاربرديخسرو حضرتي تپهبررسي اثر كشندگي سالين هيپرتونيك در غلظت هاي متفاوت و زمانهاي متفاوت بر روي پروتواسكولكس هاي كيست هيداتيد كبدي و ريوي620
9,900تجربيكاربرديخسرو حضرتي تپهمقايسه چهار روش رنگ آميزي براي تشخيص پنوموسيستيس كاريني در نمونه هاي ريوي موش621
7,960توصيفي- تحليليبنيادي- كاربردياحسان صبوريبررسي تاثير جنسيت نوزاد بر وزن حجمي شير مادر622
6,000مرور سيستميك - متاآناليزبنياديسيامك سلاميبررسي ارتباط سطح هيپرمتيلاسيون نابجاي پروموترژن گيرونده استروژن با سرطان پستان: يك مرور سيستماتيك و متاآناليز623
8,000توصيفيكاربردينيره  عليزادهبررسي ميزان مشاركت اعضاي هيئت علمي دانشگاه در تصميم گيري مديران ارشد، مياني، گروه، دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از ديدگاه هيئت علمي624
44,189تجربيبنياديبهنام حشمتيانبررسي اثرات انفوزيون طولاني مدت DPSPX در داخل بطن هاي مغزي موش صحرايي نر بر فشارخون شرياني و ضربان قلب625
37,310تجربيبنياديمجتبي كريمي پوربررسي اثرات مترونيدازول بر شاخص هاي استرس اكسيداتيو و آپوپتوز قلب ناشي از سوختگي در موش بزرگ آزمايشگاهي626
14,255علي غفاري مقدمبررسي ارتباط بين افزايش حجم لثه و ضخامت ديواره كاروتيد در دريافت كنندگان پيوند كليه627
13,145نادر پاشاپوربررسي سطح يد شير مادران نوزادان مراجعه كننده به بيمارستان مطهري اروميه628
9,950همگروهيكاربردينادر  آقاخانيبررسي ارتباط وضعيت رواني با وضعيت تحصيلي در دانشجويان ورودي دانشگاه علوم پزشكي اروميه629
24,945تحليليبنيادي- كاربرديفرحناز نوروزي نيابررسي ارتباط ماركرهاي ايمنوهيستوشيمي CD34 و CD68 با درجه بندي بنف در بيماران رد پيوند كليه مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اروميه630
36,000تجربيبنيادي- كاربرديامير حيدريارزيابي نفوذپذيري سيپروفلوكساسين خوراكي نسبت به قطره چشمي با اندازه گيري غلظت آن در مايع زلاليه به روشHPlc در بيماران تحت جراحي كاتاراكت631
4,000توصيفيكاربرديسهيلا محمدزادهمقايسه ميزان فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بخشهاي عمومي با بخش هاي ويژه632
9,000يوسف محمدپوربررسي ارتباط حمايت اجتماعي و تنيدگي شغلي پرستاران مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه633
8,810تحليليكاربرديعليرضا  رستم زادهبررسي تاثير هيپوناترمي بر مورتاليتي و عوارض داخل بيمارستاني MI در بيماران بستري در بيمارستان طالقاني634
1,500بنيادي- كاربرديعلي انشاييمقايسه كارايي و عوارض ناشي از تغذيه از راه ژژنوستومي با تغذيه كامل وريدي در بيماران ازوفاژكتومي شده مبتلا به سرطان مري بستري شده در بيمارستان امام خميني در طي سالهاي 88-87635
18,874شبه تجربيبنيادي- كاربرديكامبيز ديبابررسي فعاليت مهار كنندگي رشد عصاره الكلي گياه مرزه و زمان اثر آن بر روي قارچ هاي فرصت طلب كانديدا و آسپرژيلوس در invitro 636
42,800تجربيبنيادي- كاربردينيما حسيني جزنيبررسي تاثير سينرژيسم گلوتامين به عنوان القا كننده پروتئين هاي شوك حرارتي و آنتي بيوتيك سيپروفلوكساسين در كاهش شدت سپسيس ايجاد شده بدنبال عفونت با سودوموناس آئروجينوزا سويه PAOI 637
28,625تجربيبنيادي- كاربرديكامبيز ديباشناسايي گونه هاي كانديدا عامل عفونت ولوواژينيت كانديدايي شايع و عود كننده در بيماران مراجعه كننده به مركز پزشكي زنان كوثر اروميه با روش هاي بيوشيميايي و مولكولي638
6,400مورد- شاهدياپيدميولوژيشاكر سالاريعوامل موثر بر خودكشي موفق و روند آن در استان آذربايجان غربي639
22,000تحليليكاربرديشاكر سالاريبررسي عوامل خطر در ابتلا به سرطان خون حاد در كودكان زير 15 سال استان آذربايجان غربي640
6,785مقطعياپيدميولوژيشاكر سالاريبررسي ميزان شيوع و عوامل مرتبط با عدم مصرف و مصرف نامنظم قطره آهن در كودكان 24-6 ماهه شهر اروميه641
25,720تحليليكاربرديرسول قره آغاجيبررسي ارتباط استرس شغلي با عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي در كارگران شاغل در شركت هاي پتروشيمي اروميه و پلي اكريل اصفهان642
10,000توصيفي- تحليليكاربرديابراهيم پورعبداللهبررسي كيفيت زندگي و عوامي موثر بر آن در كاركنان ادارات دولتي شهرستان بوكان643

 
 By: Peyvandco.com