۱۰:۰۲ : ساعت ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

1901 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 1 از 191

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ پرستاري و مامايي اروميه بررسی باورهای زنان 50 – 30 ساله درمورد غربالگری سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه درسال 1395. 1395-01-33-2823
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ پزشكي بررسی اثر پروپیوتیک ها در بروز عفونت دیررس در نوزادان بسیار نارس 1395-01-66-2612
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ پزشكي بررسی پیامد های لاپاراسکوپی های انجام شده در بخش زنان زایمان بیمارستان مطهری ارومیه بین سال های 1391-1395 1395-01-66-2805
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ داروسازي بررسی اثرات بیولوژیک سه گونه گیاه دارویی بومی اذربایجان غربی 1395-01-36-2817
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ داروسازي جداسازی و شناسایی متابولیت های ثانویه گیاه زنگوله ای زرد 1395-01-36-2816
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ دانشكده بهداشت مکان¬یابی محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهری با استفاده از تلفیق مدل¬های AHP و TOPSIS در محیط GISدر شهرستان نقده 1395-01-34-2797
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ دانشكده بهداشت بررسی آلودگی به ولباشیا در Aedes caspius و Culex pipiens (به عنوان ناقلین بالقوه بیماری تب نیل غربی )در استان آذربایجان غربی در سال 1396 1395-01-34-2756
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ پزشكي بررسی اثرات پیشگیرانه روغن سیاه دانه از نفروتوکسیسیته ی ناشی از جنتامایسین در موش ها 1395-01-66-2779
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ پزشكي بررسی ارتباط عوامل کاندیدایی و آسپرژیلوسی عفونت های بیمارستانی با آلودگی های فردی و محیطی در بخش های داخلی و مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی ارومیه با استفاده از روش های مولکولی 1395-01-32-2781
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ داروسازي بررسی اثرات بیولوژیک گیاه آفتاب پرست اروپایی 1395-01-36-2809

 
 By: Peyvandco.com