۲۱:۵۴ : ساعت ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2050 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 1 از 205

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

طرح تحقيقاتي ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ كميته پژوهشي دانشكده پرستاري وبهداشت خوي بررسی مقایسه ای عوامل خطرزای مواجهه شغلی با اجسام نوک تیز و ترشحات بیمار درپرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای جنرال وداخلی خوی درسال 1395 1394-01-50-2190
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ داروسازي بررسی تاثیر سیلمارین بر روی اختلالات حرکتی بیماران پارکینسونی:يک مداخله بالينی تصادفی شده 1395-01-36-2748
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ داروسازي تاثیر اولانزاپین بر پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی بیمار ان مبتلا به سرطان : یک مداخله بالینی تصادفی شده 1396-09-36-2864
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ پزشكي مقايسه اثر ترکیبی هیدروکلروتیازید و سیترات پتاسیم در جلوگیری از تشکیل سنگ استنت حالب در بیماران بقای طولانی استنت در بیمارستان امام خمینی ارومیه 1395-01-32-2776
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ پزشكي بررسی تفاوت اثرات ذرات دی اکسید تیتانیوم با اندازه نانو در مقایسه با اندازه ریز بر بافت بیضه کیفیت اسپرم و لقاح داخل ازمایشگاهی در موش سوری 1396-09-32-2942
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ پزشكي بررسی ارتباط سطح سرمی سدیم با حوادث عروق مغزی در مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) در سال1396 1396-09-63-2912
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ عوامل اجتماعي موثر برسلامت تاثیر مداخله آموزشی تئوری محور بر باورهای بهداشتی زنان نسبت به رفتارهای غربالگری سرطان پستان 1396-09-51-2894
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ پزشكي بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی غالب و بیماری کاتاراکت وابسته به سن در شهر ارومیه 1396-09-32-2935
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر مداخله گروه درمانی مبتنی برتاب آوری بر مقابله با بیماری فرزند در مادران دارای کودک سرطانی در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه سال 1396 1396-09-33-2950
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ پزشكي بررسي فراوانی کم خونی فقر آهن در شيرخواران 3 تا 24 ماهه شهر ارومیه 1396-09-32-2930

 
 By: Peyvandco.com