۹:۴۶ : ساعت ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2225 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 2 از 223

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پرستاري و مامايي اروميه برسی ومقایسه ی تاثیر دو روش دهانشویه(کلرهگزیدین وکلرهگزیدین توام با آب اکسیژنه برفراوانی پلاک های دهانی وپنومونی ناشی از ونتیلاتور دربیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبتهای ویژه مرکز آموزشی-درمانی امام خمینی (ر ه)ارومیه در سال97-1396 1396-09-33-3205
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی فراوانی توکسوپلاسموزیس در مبتلایان به بیماری های مزمن قلبی و عروقی مراجعه کننده به مرکز قلب و عروق سیدالشهدا ارومیه و مقایسه با گروه کنترل 1396-09-42-3184
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ پيراپزشكي بررسی تاثیر مداخلات آموزشی تغذیه ای مادران بر شاخص های رشد کودکان دارای سوء تغذیه با بهره گیری از برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی های هوشمند 1396-09-46-3123
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پزشكي مقایسه اثرات درمانی اتانرسپت با اینفلیکسیماب بر فعاليت بيماري در بیماران روماتوئید آرتریت مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی( ره) اورمیه 1396-09-63-3096
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ پزشكي بررسی میزان تغییر همراستایی ستون فقرات بعد از جراحی تعویض کامل مفصل هیپ در بیماران استئوآرتریت یکطرفه هیپ 1396-09-32-3126
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی مولفه های سبک زندگی در زوجین نابارور و مقایسه آن با زوجین بارور در شهر ارومیه در سال 1396 1396-09-66-3188
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی اثرات درمان ترکیبی ال کارنتین با آتورواستاتین در اترواسکلروز تجربی در خرگوش 1395-01-42-2205
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پرستاري و مامايي اروميه تبيين ادراک از مراقبت مبتنی بر وجدان کاری پرستاران : یک مطالعه کیفی 1396-09-33-3210
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ دندان پزشكي اندازه ی دندانی در بیماران درمان جامع ارتودنسی با طرح درمان کشیدن و نکشیدن 1396-09-35-3218
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی موقعیت سوراخ چانه ای نسبت به تاج کلینیکی دندان های خلفی توسط تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطی 1396-09-35-3180

 
 By: Peyvandco.com