۹:۴۷ : ساعت ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2225 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 208 از 223

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی سبک های یادگیری دانشجویان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 90-02-33-475
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ پزشكي بررسی سطح سرمی منیزیم و تاثیر آن در پیش آگهی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه 89-01-32-373
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ پزشكي بررسي فراواني بیان بیومارکرهای P21 و BCl2 در کارسینوم داکتال پستان مهاجم و ارتباط آن با بروز رسپتورهای استروئیدی و یافته های کلینیکوپاتولوژی 89-01-32-388
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ پرستاري و مامايي اروميه بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1390 90-02-33-461
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ پزشكي ارزیابی بلوغ ریه جنین با استفاده از شمارش اجسام لاملار مایع آمنیوتیک با دو دستگاه sysmex XT 1800i و sysmex kx 21 در زنان باردار و مقایسه آن با روش استاندارد طلایی نسبت لیسیتین به اسفنگومیلین 89-01-32-362
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ پزشكي يافته هاي آندوسکوپيك دردهاي راجعه شکمي در کودکان و عوامل موثر بر آن 89-01-32-296
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۴/۱۳ پرستاري و مامايي اروميه بررسی همبستگی بین Bispecteral indexباGlasgow coma score در بیماران ضربه مغزی خفیف و متوسط بستری در بخش های مراقبتهای ویژه بیمارستان شهید محمدی بندر عباس در سال 1389 90-02-33-414
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ پزشكي بررسی تأثیر مایع مغزی نخاعی جنینی (E-CSF) موش صحرایی بر روی سلولهای بنیادی / پیش ساز عصبی ( NS/PC) استخراج شده از موش صحرایی بالغ 3 ماهه و 22 ماهه نژاد ویستار 90-02-43-439
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ پزشكي ارزش پیشگویی اندازه گیری همزمان سطح فریتین سرم و سرویکو واژینال در هفته های 22 تا 24 بارداری در وقوع زایمان زودرس خودبه خودی 89-01-32-393
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۱۹ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر آموزش از راه دور بر ارتقاء خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به انجمن دیابت ارومیه. 90-02-33-445

 
 By: Peyvandco.com