۱۰:۰۲ : ساعت ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2225 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 5 از 223

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تأثیر معنادرمانی بر استرس درک شده، رابطه والد - کودک و معناجویی مادران دارای كودكان اتیسمی مراجعه کننده به مرکز پیشگامان امید شهر ارومیه در سال 1396 1396-09-33-3071
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ پيراپزشكي بررسی تجارب بیماران هوشیار تحت تهویه مکانیکی در بخش مراقبت ویژه در راستای بهبود مراقبت های موثر در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه 1396-09-52-3069
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی کارایی مدل سازگاری روی در کنترل تنش دانشجویان پرستاری سال اول دانشکده علوم پزشکی خوی، 1396 1396-09-42-3113
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ پزشكي بررسی ارتباط بین لیپیدهای خون و کبد چرب پاتولوژیک و سونوگرافیک با ضخامت انتیما مدیای کاروتید در بیماران تحت کوله سیستیکتومی لاپاراسکوپیک 1396-09-32-3145
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ پزشكي تأثیر لیکوپن در کانال راهنمای عصب پوستۀ تخم مرغ در ترمیم عصب سياتيک موش های صحرایی نر 1396-09-57-3095
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ داروسازي ارزیابی اثر ملاتونین بر افسردگی و عملکرد شناختی در بیماران تحت دیالیز در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور کنترل شده 1396-09-36-2943
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ پزشكي بررسی پیامد های جراحی بر روی توده های پانکراس در بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه طی 1395-1385 1396-09-32-3150
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ پزشكي بررسی ارزش پیش بینی کننده اسیدوز متابولیک و CRP در بیماران با ترومای غیر نافذ بستری در بخش مراقبت های ویژه 1396-09-32-3088
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نیاز سنجی بر دانش و عملکرد پرستاران بخش ویژه در پیشگیری از زخم های فشاری در مراکز آموزشی درمانی شهر ارومیه در سال 1397-1396 1396-09-33-3116
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ تحقيقات سلولي و مولكولي اثرات هم افزایی نانوذرات طلا و 17-aag روی میزان حیات سلولی و میزان بیان پروتئین کاسپاز 3 بعنوان شاخص آپوپتوز در رده HCT-116 سرطان کولورکتال، دربرابر پرتوهای 1,3,5 مگاولت فوتونی 1396-09-43-3132

 
 By: Peyvandco.com