۴:۵۸ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

960 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 5 از 96

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی رشد تکاملی کودکان در سال اول زندگی و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی- شهرستان ارومیه سال 1393 1393-04-46-1483
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ تحقيقات سلولي و مولكولي مطالعه مولکولی مقاومت به پرمترین در شپش سر در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ارومیه 1393-04-58-1341
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ كميته تحقيقات دانشجويي : بررسی علل و نتایج سوختگی کودکان در بیمارستان امام خمینی ارومیه (سپتامبر 2013-2014) 1393-04-32-1489
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ كميته تحقيقات دانشجويي  بررسی وضعیت ایمنی¬زایی HBS Ab در دانشجویان علوم¬آزمایشگاهی دانشکده¬ی پیراپزشکی ارومیه 1393-04-42-1376
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ كميته تحقيقات دانشجويي ارزيابي معادله ي تعديل شده ي آناليز فضاي فکي با تعريف معادله ي منحني فکي در جمعيت 17-12ساله ي اروميه 92-01-35-1296
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ پزشكي مقایسه واکنش لکتین Helix Pomatia در مول های هیداتیفرم کامل با پیامدهای مختلف 1393-04-32-1383
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ پزشكي مقايسه ميزان موفقيت كارگذاري ماسك حنجره اي (LMA) در دو روش كلاسيك و چرخشي در اطفال تحت بيهوشي عمومي 1393-04-32-1466
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر بکارگیری الگوی بزنف در پذیرش بهداشت دست پرستاران بخشهای همودیالیز مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه درسال 1393. 1393-04-33-1416
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسی ارتباط پیکا با پیامد بارداری آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر ارومیه در سال 1393 1393-04-33-1451
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ پزشكي تعيين فراواني برخي عوامل موثر در تنبيه بدني کودکان قبل از سنين مدرسه مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بيمارستان مطهري اروميه در سال 1393 1393-04-32-1350

 
 By: Peyvandco.com