۵:۲۶ : ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2130 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 5 از 213

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ كميته تحقيقات دانشجويي ارزیابی محل فورامن منتال در سیستم دندان های شیری به وسیله ی رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال 1396-09-35-2995
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ پزشكي بررسی فراوانی هیستوپاتولوژیک ضايعات حفره دهاني در نمونه های بیماران مراجعه كننده به بیمارستان امام خمینی ارومیه طی سالهای 1390 تا 1395 1396-09-63-2979
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ پزشكي بررسی ارتباط بین الگو های غذایی در طول بارداری و پیامدهای آن در نوزادان در شهر ارومیه 1396-09-41-2991
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر شمارش حرکات جنین بر میزان دلبستگی مادر به جنین در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز درمانی تامین اجتماعی ارومیه در سال 1396 1396-09-33-2957
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ دندان پزشكي بررسی پرونده های بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی به دلیل ضایعات ادونتوژنیک از سالهای 1385 تا 1396 1396-09-35-3005
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ عوامل اجتماعي موثر برسلامت @@بررسی شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید و عوامل مرتبط با آن طی سالهای 1395-1385 در استان آذربایجانغربی 1396-09-51-3004
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ دندان پزشكي  ميزان تحليل لبه استخوان آلوئلار در ايمپلنت هاي فوري بدون پیوند استخواني در شیارهای هاي حداکثر دو ميليمتر در بيماران مراجعه کننده به کلينيک خصوصي تبریز با استفاده از روش CBCT در سال 1395 1396-09-35-2993
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ دندان پزشكي بررسي رابطه بين شاخص DMFT و بيماري افسردگي در مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی البرز ارومیه در سال 1396 1396-09-35-2999
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ تحقيقات سلولي و مولكولي شناسایی مولکولی گونه کاندیداآلبیکنس و گونه های وابسته ی جدا شده از بیماران کاندیدیازیس سیستمیک بااستفاده از تکثیر ناحیه ی ژنی hwp1و طیف سنجی جرمی (MALDI-TOF System) 1396-09-43-2946
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ پزشكي بررسی مشخصات دموگرافیک سرطان کولون در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی ارومیه سال1390-1395 1396-09-63-2966

 
 By: Peyvandco.com